2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Yıl:2017  Sayı: 2  Alan: Kongre

Fatma FİDAN
GÖÇMEN KADIN OLMAK: SURİYE’Lİ KADINLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Bir ülkede yaşanan iç karışıklıklar veya savaşlar insanların zorunlu olarak alıştıkları ve güvenli yaşam alanlarını terk ederek, bilmedikleri ve yabancı bir kültürün içinde yeni bir yaşam kurmak zorunda kalmalarına neden olmaktadır. Suriye’de Nisan 2011 tarihinde başlayan siyasi krizler ve savaş sonucunda Türkiye’ye de çok sayıda Suriyeli göç etmiştir. Bunlar içinde kadınlar sayısal olarak önemli bir yer tuttuğu gibi sorunlar ve ihtiyaç duyulan politikalar açısından da öncelikli grubu oluşturmaktadır. Amaç: Bu çalışmada Suriye’li göçmen kadınların “yeni bir yaşam kurma sürecinde mekansal, sosyal ve kültürel yerleşiminde üstlendiği sorumluluklar ve karşılaştığı sorunlar araştırılmıştır. Yeni bir kimlik ve aidiyet kazanma süreçleri, kullandığı ağlar ve algılama biçimleri ortaya konulmuştur. Yöntem: Bu araştırma, bilginin insanların kendi ifade ve anlatılarından derlendiği bir nitel araştırmadır ve nitel araştırma tekniklerinden durum çalışmasıdır. Yarı yapılandırılmış mülakat formu yardımıyla derinlemesine mülakatlar yapılarak araştırmanın verileri derlenmiştir. Örneklem: Araştırma, Sakarya’da yaşayan 50 Suriyeli göçmen kadınla gerçekleştirilmiştir. 1 yıldan fazla süredir Sakarya’da yaşayan kadınlar örnekleme dahil edilmiş ve tesadüfi örnekleme metodu kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların yaş aralığı incelendiğinde 21-40 (38 ) yaş aralığında olduğu görülmektedir. 33 kadın evli, 8 kadın bekar ve 9 kadının ise eşi ölmüştür. Çocuk sayısı ise 2 ve 3’tür. Kadınlardan 10’u çalışmaktadır. 31 kadın göç etmeyi istediğini, bunda temel etkinin çocuklarının güvenliği olduğunu ifade etmiştir. Göç etmeyi istemeyenler ise geride kalanlar olduğu ve gidilen yerde karşılaşılacak zorluklar nedeniyle çekinceli davrandığını ifade etmiştir. Göç sürecinde ve sonrasında yeni yaşam alanı oluşturulmasında kadınların sorumluluğu ve yaşadığı sorunların daha fazla olduğu görülmektedir. Yapılan görüşmelerde kadınların sorunları sırasıyla; güvenlik, barınma, temel ihtiyaçların karşılanmaması, gelir yetersizliği, sağlık imkanlarına erişimin güçlükleri, önyargılar ve toplumsal dışlanma olarak ön plana çıkmıştır. Kadınların ayrıca, eşi tarafından ihmal edilme ve yalnız bırakılma, göç öncesinde yapmağı işleri yapmak zorunda kalması, hem yoklukla hem de yokluğun neden olduğu sorunlarla mücadele etmek zorunda kalması , çocukların uyum sorunu ile mücadele etmek, ve toplum ve kurumlarca muhatap alınmama gibi sorunlarla karşılaştıkları görülmektedir. Kadınların büyük kısmı yaşadığı travma ve belirsizlikler nedeniyle çaresizlik ve güçsüzlük içinde olduğunu sıklıkla dile getirmiştir. Çoklu sorunlarla karşılaşan kadınların mücadele ve başa çıkma stratejileri geliştirdiği de görülmektedir. Özellikle Suriye’li kadınların bir araya gelerek dayanışma içinde ve destek olarak sorunların üstesinden geldiği görülmektedir. Daha çok kadınlar sorunlarını ve karşılaştıkları zorlukları yine göçmen kadınlar aracılığıyla aşmaya çalışmaktadırlar. Tartışma ve Sonuç: Suriye’li göçmen kadınların yaşadığı sorunların başında gelen “güvenlik” ve “sosyal dışlanma” gelmektedir. Bu nedenle göçmen ailelerin barınabileceği güvenli bölgeler seçilip buralarda yaşamaları sağlanmalıdır. Yerel yönetimler, kaymakamlıklar ve STK’lar bünyesinde göçmen kadınlara destek sunan birimler kurulmalıdır. Kadınlara psikolojik destek, eğitim ve yaşam kalitelerini arttırıcı mekanizmaların sunulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Suriyeli Göçmenler, Göçmen Kadınlar, Suriyeli Kadınlar


 


Keywords: