2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Yıl:2017  Sayı: 2  Alan: Kongre

Fatma FİDAN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ GÖZÜYLE KADININ ÇALIŞMASI
 
Giriş: Kadının çalışması tarihsel süreçte farklı bakış açılarıyla tartışılmış, geçmişte kabul gören çalışma karşıtı yaklaşımların yerini “kadının çalışmasını” kabul eden, destekleyen ve zorunluluk kabul eden yaklaşımlar almıştır. Amaç: Bu çalışmada, üniversite gençliğinin “kadının çalışması” olgusuna yaklaşımı ve değerlendirme biçimi araştırılmıştır. Yöntem: Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesi kullanılmıştır. Yüzeydeki bilgilerin ortaya çıkarılması amacı ile kullanılan odak grup görüşmesinde amaç, genellemelere gidecek bilgilere ulaşmak değil, katılımcıların görüşlerinin ve bakış açılarının betimlenmesidir. Araştırmada, giriş, anahtar ve araştırma aşamaları için 9 soru sorulmuştur. Her bir soru için 5 dakika verilmiş ve görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Katılımcılardan genel değerlendirmeler yerine bireysel değerlendirmeleri istenmiştir. Örneklem: Araştırma, 10 kişiden oluşan 10 farklı grup ile gerçekleştirilmiştir. 2-3 ve 4. Sınıfta öğrenim gören “katılma isteği” gösteren öğrencilerden oluşturulmuştur. Gruplar, kız ve erkek öğrencilerin eşit katılımı dikkate alınarak, annesi çalışanlar, gelinen coğrafi bölge, ailenin eğitim seviyesi gibi kriterler çerçevesine oluşturulmuştur. Bulgular: Araştırmada görüşmelere “kadın çalışmalı mı?” sorusu ile başlanmıştır. Görüşmeler sonucunda kadının çalışmasının; gelir ihtiyacı, kadının istemesi ve kadının koşullarının uygunluğuna bağlı kılındığını görülmektedir. Kız ve erkek öğrenciler tarafından kadın açısından eğitimin zorunluluk olduğunu ancak çalışma için böyle bir zorunluluğun olmadığı ifade edilmiştir. Erkek öğrenciler kadının istemesi veya çalışma koşullarının elverişli olması durumunda çalışmasının uygun olduğunu ifade etmiştir. Kız öğrenciler ise gelir ihtiyacı ve aile sorumluluklarını aksatmayacak koşulların varlığı durumunda çalışmayı gerekli görmüştür. Hem kız öğrenciler hem de erkek öğrenciler kadının “ailevi sorumluluklarının özelikle annelik rolünün” çalışma kararında belirleyici olduğunu benimsemektedir. Gelirin yeterli olduğu durumda kadının çalışmasına gerek olmadığı kız ve erkek öğrenciler tarafından kabul edilmektedir. Görüldüğü gibi kadının çalışmasında gelir ve aile sorumlulukları belirleyici olmuştur. “Kadın neden çalışmalıdır” sorusu ise erkek öğrenciler tarafından “gelir”, kız öğrenciler tarafından “gelir ve statü” ile ilişkilendirilmiştir. Gruplar arasında İç Anadolu ve Doğu bölgelerinden gelen öğrencilerden oluşan gruplarda kız öğrenciler batı bölgelerden gelen kız öğrencilere göre çalışma olgusunu daha önemli ve gerekli görürken, bu bölgelerden gelen erkek öğrencilerin kadının çalışması konusunda çekince sergilediği görülmektedir. Az sayıda olmakla birlikte erkek öğrenciler tarafından kadının çalışmasına yönelik gündem ve teşviklerin bu kadar fazla olmasının aslında bir tür “baskı” olduğu biçimine algılandığı görülmektedir. Tartışma ve Sonuç: Araştırma sonucunda kadının çalışmasına karşı duruş söz konusu olmamakla beraber kadın çalışıyor olsa da aile ve çocuk bakım sorumluluğunu yerine getirmesi beklemektedir. Görüşmelerin başında daha olumsuz görüşe sahip olan erkek öğrenciler kız öğrencilerin gerekçelerini açıklamalarıyla birlikte görüşmelerin sonunda kadınların çalışmasını destekleyici tavır sergilemişlerdir. Bu da kadının çalışmasına yönelik direncin olmadığını göstermektedir. Böyle bir durum erkeklerin kadının çalışma kararı üzerinde bir etkisi olamaması gerektiği genel kabul görmüştür.

Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, Kadının Çalışması, Kadın, Çalışma


 


Keywords: