2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Yıl:2017  Sayı: 2  Alan: Kongre

Burcu KÜÇÜKKAYA, İlknur DİNDAR, Özge ERÇEL, Esra YILMAZ
GEBELİK DÖNEMLERİNE GÖRE GEBELERİN DOĞUM VE POSTPARTUM DÖNEME İLİŞKİN ENDİŞELERİ
 
Giriş: Gebelik, kadın hayatının en önemli değişkenlerinden birini oluşturmaktadır ve kadınlarda psikolojik, biyolojik ve duygusal değişimlerin meydana geldiği bir evredir. Endişe sorunun ne olduğunu kavramaksızın hissedilen ve belirsiz olan bir korku türüdür. Endişe genel bir duygu durum olup, korkudan daha uzun devam etmektedir. Gebeler, doğum eyleminde ve postpartum süreçte oluşabilecek muhtemel bir tehlikenin veya kötü bir durumun meydana geleceğinin yoğun bir şekilde hissedilmesine sebep olan bir endişe duymaktadırlar. Gebeler, doğum eyleminde yaşanacaklar veya yaşananlar hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmadıkları veya kavrayamadıkları için endişe ve anksiyete hissederken, doğum endişeleri III. trimesterde en üst düzeye çıkmaktadır. Primipar gebeler genellikle olacakların bilinmezlik korkusu, multipar gebelerde ise bazı durumların kötü gidebileceğinden endişelenmektedirler. Gebeler, doğum ağrılarıyla baş etmek için kullanacakları yöntemleri ve tepkileri bilemediği, bebeğinin ve kendisinin hayati tehlikelerinin olup olmayacağı, duygusal ve fiziksel olarak bireysel kontrol kaybı yaşamaktan endişe hissedebilirler. Bazı gebelerde ise bebek bakımı ve büyütme veya aile rollerinde oluşabilecek olan değişimlere sebep olacağından dolayı endişe yaşamaktadırlar. Bu sebepten gebelik dönemlerinde gebelerde ortaya çıkan endişe sebepleri ve düzeyleri değişmektedirler. Amaç: Bu çalışmada, gebelik dönemlerine göre gebelerin doğum ve postpartum döneme ilişkin endişelerini incelemek amaçlandı. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki çalışma Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği ile Doğum Servisi’ne Ocak-Mart 2017 tarihlerinde başvuran n=273 gebe bireyler ile yürütüldü. Araştırma verileri hastaların kişisel özellikleri ve obstetrik ile ilgili özellikleri içeren ‘’Anket Formu’’ ve Kitapçıoğlu ve arkadaşları tarafından 2007 yılında geliştirilen “Doğum ve Doğum Sonrası Döneme İlişkin Endişeler Ölçeği (DDSEÖ)” ile toplandı. Veriler SPSS 23.0 paket programında, yüzdelik, ortalama, t testi, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis varyans analizi, korelasyon analizi ile değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi. Çalışmanın uygulanabilmesi için Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu’ndan ve Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden kurum izni alındı. Bulgular: Gebelik dönemlerinin 1. trimesterinde olan gebelerin DDSEÖ toplam puan ortalamasının 4,2±2,8, 2. trimesterinde 4,9±3,0 ve 3. trimesterinde 6,1±2,0 olduğu ve aradaki fark istatistiksel anlamlı olarak yüksek olduğu bulundu (p<0.001). Gebelik dönemlerinin tümünde yaş azaldıkça DDSEÖ puan ortalamasının arttığı istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu (p<0.001). 1. Trimester ve 2. Trimester gebelik döneminde ve primipar olan gebelerin aynı gebelik döneminde ve multipar olan gebelere kıyasla DDSEÖ puan ortalamalarının istatistiksel anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı (p<0.001). Gebelik dönemlerinin hepsinde DDSEÖ alt boyutlarından alınan en yüksek puan ortalamasının "Doğum Sonrası Emzirmeye İlişkin Endişeler" alt boyutuna, en düşük puan ortalamasının ise "Doğum Sonrası Eşinden Destek Alamama Endişesi" alt boyutuna ait olduğu bulundu. Gebelik dönemleri ile DDSEÖ alt boyutları karşılaştırıldığında 10 alt boyutta da 3.trimester olan gebelerin diğer gebelik dönemlerinden daha fazla endişe duyduğu istatistiksel anlamlı olarak saptandı (p<0.001). Tartışma ve Sonuç: Gebelik dönemlerine göre gebelerin endişe düzeylerinin genel olarak orta derecede olduğu ve gebelik döneminin sonlarına yaklaşan 3. trimester gebelerde 1. ve 2. trimester gebelere göre daha yüksek olduğu bulundu (p<0,001).

Anahtar Kelimeler: Endişe, Gebelik Dönemleri, Gebelerin Doğum Ve Postpartum Döneme İlişkin Endişeler Ölçeği, Postpartum


 


Keywords: