2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Yıl:2017  Sayı: 2  Alan: Kongre

Rabia SOHBET, Sibel KIYMACI
GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKÂMİL VE ŞAHİNBEY İLÇELERİ HALK EĞİTİM MERKEZLERİ EL BECERİ BAYAN KURSİYERLERİNDE KİLOFOBİ VE BENLİK SAYGISI İLİŞKİSİ
 
Giriş ve Amaç: Obezite, hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde her geçen gün artış göstermekte olan bir halk sağlığı sorunu olup Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "Sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal veya aşırı yağ birikmesi" olarak tanımlanmaktadır. Obezite, fazla miktarda yüksek enerji alınması; alınan enerjinin yetersiz harcanması ya da her iki durumun beraber uzun süre devamı ile enerji dengesizliği yaşanması sonucunda görülmektedir. Obezitenin belirlenmesi, kilonun boyun metrekaresine bölünmesi ile elde edilmekte ve elde edilen veriye Beden Kitle İndeksi (BKİ) denmektedir. Obezite, tüm dünyada artarken beraberinde pek çok kronik hastalıkları da getirmektedir. Bu sorunlar; diyabet, kalp ve damar hastalıkları, kanser, eklem rahatsızlıkları, solunum sıkıntısı ve psikiyatrik problemlerdir. Bu kronik hastalıkların yanında, yaşam kalitesini düşmesi, beden imajında bozulma, sosyal ilişkilerin bozulması gibi sorunlarında yaşanmasına yol açmaktadır. Örneğin; arkadaş edinme, sosyal faaliyetlere katılma, eş edinme gibi konularda çekimser davranmaktadırlar. Ayrıca toplum içerisindeki diğer kişilerin obez kişilere olan tutumları olumsuz olabilmektedir. Vücut ağırlığı fazla olan ya da obez kişilere karşı sergilenen bu olumsuz tutum kilofobi olarak nitelendirilmekte ve obez kişiler kilofobi ile mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Fazla kiloya sıklıkla benlik saygının azalması eşlik etmektedir. Bu çalışmada Gaziantep ilinde kadınların kilofobi ve benlik saygısı düzeylerinin ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmamızın evrenini, Gaziantep İli Şehitkamil ve Şahinbey ilçeleri halk eğitim el beceri kurslarına katılan tüm kadın kursiyerler oluşturmaktadır. Araştırma, çalışmaya katılmaya gönüllü 600 kadın ile Eylül 2012 – Aralık 2012 tarihleri arasında anket formu, Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği ve Kilofobi Ölçeği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla kullanılan anket formu, Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği ve Kilofobi Ölçeği soruları verileriyle sınırlıdır. Araştırma, Gaziantep İli Şehitkamil ve Şahinbey ilçeleri halk eğitim el beceri kurslarına katılan kadın kursiyerler ile gerçekleştirilmiş olup genellenememektedir.Anket formu, katılımcıların demografik özelliklerini ve beslenme alışkanlıklarını belirlemeye yönelik araştırmacı tarafından literatürden yararlanılarak geliştirilen 52 sorudan oluşmaktadır. Verilerin değerlendirilmesi için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 (Kaysville, Utah, USA) programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (ortalama, standart sapma, medyan, frekans, oran, minimum, maksimum) yanı sıra nicel verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren değişkenlerin iki grup karşılaştırmalarında Student’s t test kullanıldı. Normal dağılım gösteren üç ve üzeri grupların karşılaştırmalarında One-way ANOVA test ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Bonferroni test kullanıldı. Normal dağılım göstermeyen üç ve üzeri grupların karşılaştırmalarında Kruskal Wallis test ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U test kullanıldı. Değişkenler arası ilişkilerin değerlendirilmesinde Pearson korelasyon analizi kullanıldı. Anlamlılık p<0.05 düzeylerinde değerlendirildi. Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların BKİ ölçüleri ortalama 25,66±5,06 kg/m2’dir. Araştırmaya katılanların yaklaşık üçte biri beslenme eğitimi almış ve beslenme konularıyla ilgilenmektedir. Kadınların çoğunluğu evlendikten sonra kilo aldığını, üçte biri kendilerinin biraz kilolu olduğunu belirtmiştir. Kadınların çoğunluğu günlük 1 – 4 saat arasında oturarak iş yaptığını, 1 – 2 saat yürüdüğünü, 1 – 2 saat dinlendiğini ve 8 – 9 saat arasında uyuduğunu bildirmiştir. Araştırmaya katılan kadınların benlik saygısı puanı arttıkça kilofobi puanı azalan negatif yönlü zayıf ilişki istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir ilişki bulunmuştur. Sonuç: Kadınların yaşları, BKİ ölçümleri, evlilik süreleri arttıkça benlik saygısının azaldığı, eğitim düzeyinin yükseldikçe benlik saygısının da arttığı görülmüştür. Araştırmaya katılanların yaşlarının arttıkça kilofobilerinin de arttığı, çekirdek aile yapısına sahip, eğitim durumu ilkokul ve altı olan, evde yaşayan kişi sayısı 2 - 4 arasında olan ve ara öğün yiyen kadınların, geniş aile yapısına sahip, eğitim durumu ortaokul olan, evde yaşayan kişi sayısı 5 – 8 arası ve ara öğün yemeyen kadınlardan daha fazla kilofobik oldukları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kilofobi, Benlik Saygısı


 


Keywords: