2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Yıl:2017  Sayı: 2  Alan: Kongre

Nalan GÖRDELES BEŞER, Ali Suat SEKİLİ, Büşra ARSLAN, Canan CEYRAN, Ceren ZEYBEK, Özlem KICALI
SAĞLIK YÜKSEKOKULU BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK GEREKSİNİMLERİ
 
Bir bireyin sergilediği davranışların asıl nedeni kendi ihtiyaçlarını yani gereksinimlerini karşılamaktır. Bu doğrultuda. Maslow insan ihtiyaçlarını incelemiş ve “Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi” olarak bilinen piramidi oluşturmuştur. Söz konusu bu pramid; fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, ait olma- sevgi ihtiyacı, saygı ihtiyacı ve kendini gerçekleştirme ihtiyacı olmak üzere birbirinin üzerine kurulan toplam beş ihtiyaçtan oluşmaktadır. Öz Belirleme Kuramı’na göre ise; insanların özerklik, yeterlik ve ilişkili olma olmak üzere 3 temel psikolojik ihtiyacı bulunmaktadır. İlki olan özerklik ihtiyacı, bir bireyin kendi hayatındaki aktiviteleri seçme, kendi davranışlarını belirleyebilme ve bağımsız olarak karar verebilme gereksinimini ifade etmektedir. İkinci ihtiyaç olan yeterlik ihtiyacı; bir bireyin kendi kapasitesini kullanabilmesi sonucu ortaya çıkan bir “yeterli olma” durumunu, üçüncü ihtiyaç ise bağlılık ihtiyacıdır ve insanların etkileşim içinde olduğu insanlara bağlı olma, aidat duygusunu ifade etmektedir. Temel psikolojik ihtiyaçlar bir bireyin yaşamının farklı evrelerinde farklı farklı ortaya çıkarak devam etmektedir. Ergenlik dönemi sonuna gelen ve yetişkinlik yıllarının başlangıcı olan üniversite yılları temel psikolojik ihtiyaçlar bakımından önemsenmesi gereken bir yaşam evresidir. Bu dönemde öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması onların motivasyon ve akademik başarılarını olumlu etkilemektedir. Öğrencilerin en fazla okul stresi, özerklik ihtiyacı, ekonomik bağımsızlık, kimlik karmaşası, dil problemi, kültürel şok, yabancı sosyal normlara ve değerlere alışma, eğitim sistemindeki farklılıklar, yalnızlık, ev özlemi, sosyal bağların kopması gibi sorunları yasadıklarını belirtmişlerdir. Amaç: Bu çalışma; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu 1. sınıfa devam eden Ebelik ve Hemşirelik Bölümü öğrencilerin temel psikolojik ihtiyaçları ve etkileyen değişkenlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Kapsam: Araştırmanın evrenini 147 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma örneklemine ise araştırmaya katılmayı kabul eden147 öğrenci alınmıştır. Sınırlılıklar: Araştırma özellikle 1. Sınıf öğrencilerin psikolojik ihtiyaçları belirlemek amacıyla yapıldığı için örnekleme sadece 1. Sınıflar alınmıştır. Yöntem: Araştırmada veriler Bilgi Formu ve Yeni Psikolojik İhtiyaç Değerlendirme Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde; sosyo-demografik özellikler ile ölçek puanları karşılaştırılırken öncelikle normal dağılım testi yapılmış, gruplar parametrik varsayımlarını sağlamadığı için; Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırma için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Etik Kurulunun 28.03.2017 tarih, 05 sayılı toplanışının 02 nolu kararı Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü’nden 10.04.2017 tarihli 23880918-299.-E.301 sayılı yazı ile izin alınmıştır. Araştırma verileri 17.04.2017-15.05.2017 tarihleri arasında toplanmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin çoğunluğu kadın (%74,1), Hemşirelik Bölümü öğrencisi (%69,4) ve 19 yaş ve daha küçüktür (%57,8). Öğrencilerin %77,6’sı Niğde ili ile ilgili uyum problemi yaşamadıklarını, %52,4’si arkadaşları ile iletişim problemi yaşamadıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin psikolojik ihtiyaç ölçeği puan ortalamaları değerlendirildiğinde başarı ihtiyacı alt ölçeği puan ortalaması 18,43±3,28, ilişki ihtiyacı alt ölçeği puan ortalaması 17,0136± 2,85731, özerklik ihtiyacı alt ölçeği puan ortalaması 14,2177±3,80, başatlık alt ölçeği puan ortalaması 14,9592±2,99 olarak bulunmuştur. Psikolojik İhtiyaçlar ölçeği ortancaları ile öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri karşılaştırıldığında, ilişki alt ölçeğinde ekonomik durumlarını “orta “olarak ifade edenlerin, arkadaşları ile iletişimlerinin “orta” düzeyde olduğunu ifade edenlerin, başarı alt ölçeğinden 7-12 aydır Niğde’de yaşayanların, arkadaşları ile ilişkilerinin çok iyi-iyi olduğunu ifade edenlerin, özerklik alt ölçeğinden hemşirelik bölümünde okuyanların, başatlık alt ölçeğinden erkek öğrencilerin, yaşı 20 ve üzeri olanların, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde okumaktan az memnun olanların ortanca puanları diğerlerine daha fazla olduğu ve puan farklarının istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur.(p<0.005). Bulgular değerlendirildiğinde; ekonomik durumları orta düzeyde olanların, arkadaşları ile ilişkileri orta düzeyde iyi olanların ilişki ihtiyacı, arkadaşları ile ilişkileri çok iyi-iyi olanların başarı ihtiyacı, hemşirelik bölümünde olanların özerklik ihtiyacı, erkek öğrencilerin ise başatlık ihtiyaçlarının diğer öğrencilere göre daha fazla olduğu çıkarımı yapılabilir. Sonuç: Araştırma bulgularına göre; üniversite ortamına giren gençlerin arkadaş ilişkilerinin, ekonomik durumun, akademik başarının, özerk olma, bireyselleşmenin önemli olduğu söylenebilir. Bu nedenle ailesinden ayrılarak yeni bir ortama üniversiteye gelen öğrencilerin üniversite ortamına, sosyal ortama uyum sağlamaları için öğrencilere akademik danışmanları ve okul yöneticileri tarafından oryantasyon programlarının düzenlenmesi, akademik başarılarının yüksek olması için danışmanları tarafından izlenmesi, başarısızlık durumunda başarısızlığa neden olan aktörlerin belirlenerek öğrenciye destek olması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Gereksinim, Psikoloji, Başarı, İhtiyaç


 


Keywords: