2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Yıl:2017  Sayı: 2  Alan: Kongre

Müge KUNT, Arzu AKAR-GENÇER, Aysel TÜFEKÇİ AKCAN
KADININ HAYATINDA HAMİLELİK: NİTEL BİR ÇALIŞMA
 
Giriş: Kadın için gelişimsel bir durum olarak tanımlanabilecek hamilelik dönemi önemli biyolojik değişikliklerin yaşandığı fizyolojik bir süreç olduğu kadar karmaşık sosyolojik ve psikolojik bir süreçtir. Kadının annelik rolüne uyum süreci büyük ölçüde hamilelik döneminde gerçekleştir (Mermer, Bilge, Yücel & Çeber, 2010). Kadın bu süreçte, eşiyle, çevresiyle, iş yaşamıyla etkileşim halindedir. Kadının hormonları, bebeğin istenen ya da istenmeyen bir bebek oluşu, hamile kalma sürecinde yaşadıkları, bebeğin ailedeki kaçıncı çocuk olduğu, sosyoekonomik durum da hamile kadının psikolojisini etkileyen etmenler arasındadır. Bu araştırmanın temel problemi, hamilelerin, hamilelik süreciyle ilgili neler düşündükleri, neler hissettikleri, bebeklerine dair algıları ve hamileliğin kadınlık rollerindeki etkisini nasıl algıladıklarını incelemektir. Hamilelik sürecinde fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik birçok değişiklik yaşayan kadınların bu süreçte neler hissettiği, deneyimleri ve neden çocuk sahibi olmak istedikleri, hamilelik döneminin kadınların hayatında nasıl bir yere sahip olduğunu anlayabilmek açısından önemli bulunmuştur. Amaç: Bu çalışmanın amacı, kadının hayatında hamilelik döneminin kadınlar açısından nasıl algılandığını incelemektir. Yöntem: Bu çalışma, temel nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların deneyimlerini belli bir olay ya da süreçte nasıl yaşadıklarını açıklayan araştırmalarda en sık kullanılan nitel araştırma türü “temel ve yorumlayıcı” çalışmadır (Merriam, 2013). Çalışma grubu: Bu araştırmanın çalışma grubunu, amaçlı örnekleme yönteminden ölçüt örnekleme ve kartopu örnekleme teknikleri ile belirlenen 15 hamile kadın oluşturmuştur. Nitel çalışmalarda her bir durum amaçlı olarak seçilmektedir. Amaçlı örnekleme yönteminin ölçüt örnekleme tekniği önceden bazı ölçütlerin belirlenmesi ve bu ölçütleri kapsayan durumları çalışmayı kapsamaktadır. Kartopu örnekleme tekniği ise daha çok bilgi edinebilmek için insanlara başka kiminle görüşülebileceğini sorarak örneklemi belirlemeyi amaçlamaktadır (Patton, 2014). Verilerin Toplanması: Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile toplanmıştır. Verilerin Analizi: Araştırma verilerinin analizi içerik analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinin gerçekleştirilmesinden önce verilerin dökümü, analiz öncesi hazırlıklar ve daha sonra tümevarım yoluyla analiz edilmesi basamakları izlenmiştir (Creswell, 2013; Glesne, 2013; Merriam, 2013). Bulgular ve sonuç: Kadının hayatında hamilelik döneminin kadınlar açısından nasıl algılandığını inceleme amacıyla yapılan bu çalışmada hamilelik sürecinin başından itibaren kadınların hayatını doğrudan etkilediği görülmüştür. Çalışmaya katılan 15 kadının hamilelikle ilgili algıları 3 tema altında incelenmiştir. Bu temalar; hamilelik süreci, hamileliğin kadının hayatında yarattığı değişiklikler ve hamilelik sürecinde annelik algısıdır. Hamileliğin kadının hayatında yarattığı değişiklikler ile ilgili katılımcıların görüşleri; duygusal değişiklikler, fiziksel değişiklikler ve çevresel faktörler şeklinde kategorilere ayrılarak yorumlanmıştır. Hamilelik, katılımcıların çoğunda artan sorumluluk hissi yaratmıştır. Önemli olan diğer duygusal değişiklikler ise duygusal olma, sürekli ağlama hissi, kendini beğenmeme ve fedakârlık olarak belirlenmiştir. Katılımcıların hamilelik sürecinde annelik algıları ile ilgili görüşleri; bebeğe karşı algı, geleneksel algı ile farklı inanç ve hisler olmak üzere 3 kategoriye ayrılmıştır. Çalışmaya katılan kadınlar bebeklerini korumaları gerektiğini, bebeklerine özlem ve aşırı sevgi hissi duyduklarını söylemişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Hamilelik, Kadın, Bebek Algısı


 


Keywords: