2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Yıl:2017  Sayı: 2  Alan: Kongre

Ebru MELEKOĞLU, Emine AKAL YILDIZ
POLİKİSTİK OVER SENDROMLU KADINLARIN ENERJİ VE BESİN ÖĞESİ ALIMLARI İLE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu çalışma 18 yaş üzeri premenopozal 65 PKOS tanısı almış ve benzer özelliklerde 65 sağlıklı kadının beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının belirlenmesi ve antropometrik ölçümlerinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma, 1 Ocak 31 Aralık 2013 tarihleri arasında Mersin ilinde Silifke Devlet Hastanesine başvuran toplam 130 birey üzerinde yapılmış, Etik Kurul ve ilgili kamu kurumunun onayı alınmıştır. Bireylerin genel ve antropometrik özelliklerini, 3 günlük besin tüketim ve fiziksel aktivite kaydını sorgulamak üzere hazırlanan soru kağıtları araştırmacı tarafından gönüllü katılımcılara yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmanın sonucunda beden kütle indeksi (BKİ) değerlendirildiğinde PKOSlu ve kontrol grubundaki kadınlar arasında BKİye göre dağılım farklı olup, PKOSlu kadınların çoğunluğunun hafif şişman veya obez, kontrol grubundaki kadınların ise çoğunluğun zayıf ya da normal olduğu bulunmuştur (p0.05). Bel çevresi ölçümleri ve bel/kalça oranlarına göre değerlendirildiğinde PKOSlu kadınların kontrol grubu kadınlara göre şişmanlığa bağlı kronik hastalıklar açısından daha yüksek risk taşıdığı bulunmuştur (p0.001). Bireylerin besin öğesi tüketimleri değerlendirildiğinde PKOSlu grupta total yağdan ve doymuş yağdan sağlanan enerji yüzdeleri kontrol grubuna göre istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p0.05). Sonuç: PKOSda obezite, hiperandrojenizm, hiperinsülineminin yanı sıra infertilite, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalık ve endometriyum kanseri gibi uzun dönem sağlık sorunlarının önlenmesinde vücut ağırlığı yönetimi, yeterli ve dengeli beslenme, doğru besin seçimi ve egzersiz alışkanlığının kazandırılması yönünden bilinçlendirilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Polikistik Over Sendromu, Beslenme Alışkanlıkları, Antropometrik Ölçüm, Obezite


 


Keywords: