2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Yıl:2017  Sayı: 2  Alan: Kongre

Nihan ALTAN SARIKAYA, Sevcan ÖZ, Selda ÖZTÜRK
RUHSAL YÖNDEN RİSK ALTINDA OLAN KADINLARIN KENDİNİ TOPARLAMA GÜCÜ İLE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Giriş: Kadınların toplumlarda çeşitli rolleri bulunmakta ve bu rollerin başında anne olmak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek gelmektedir. Toplumsal yönden sağlıklı ilişkilerin geliştirilmesi için kadınların fiziksel ve ruhsal yönden sağlıklı olmaları son derece önemlidir. Yaşamda karşılaşılan bazı stresörler kadınların ruhsal sağlıklarını olumsuz etkilediği gibi yapılan çalışmalarda, psikiyatrik bozuklukların birçoğunun kadınlarda daha fazla görüldüğünü belirtilmektedir. Kendini toparlama gücü; yaşanan olumsuz yaşam olayları karşısında sorunlarla baş edebilme, kısa sürede toparlanabilme ve uyum sağlama gücü olarak tanımlanmaktadır (Murphy, 1987:84-105, Masten ve ark., 1990:236-256, Benard, 1991:44-48). Kısacası kendini toparlama gücüne sahip bireyler yaşamda karşılaştıkları stresli durumları fark edip yönetebilen ve çözüm önerileri getirebilen fiziksel ve ruhsal yönden sağlıklı bireylerdir. Yaşamda meydana gelen çeşitli engellenmeler, zorlanmalar ya da olumsuz değişimler bireylerin kendini toparlama güçlerini etkileyerek, zamanla yaşamdan aldıkları doyumu da azaltacağı düşünülmektedir. Amaç: Çalışma ruhsal yönden risk altında olan kadınların kendini toparlama gücü ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı özellikte olan bu çalışma Temmuz-Ağustos 2017 tarihleri arasında, internet üzerinden ‘Online Anket Sistemi’ kullanılarak, sosyal paylaşım sitelerinde (facebook, twiter) uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini araştırmaya katılmayı kabul eden ve ‘Risk Faktörlerini Belirleme Listesinden’ en az birini işaretleyen, ruhsal yönden risk altında olan 317 kadın oluşturmuştur. Sınırlılıklar: Araştırmanın yalnızca sosyal paylaşım sitelerinde uygulanmış olması araştırmanın sınırlılığı olarak değerlendirilebilir. Yöntem: Veriler, araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan Kişisel Bilgi Formu, Terzi (2015) tarafından geçerlilik güvenirliği yapılan Kendini Toparlama Gücü Ölçeği (KTGÖ), Dağlı ve Baysal (2016) tarafından geçerlilik güvenirliği yapılan Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ) ve bireylerde kendini toparlama gücünün incelenebilmesi için Terzi (2015) tarafından oluşturulmuş Risk Faktörlerini Belirleme Listesi ile toplanmıştır. Araştırmanın verileri, yüzdelik dağılımlar, ortalamalar, standart sapma, One Way ANOVA testi, Pearson Korelasyon testi ve Regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 21 istatistik programı ile analiz edilmiş, KTGÖ için Cronbach’s Alpha kat sayısı 0.93, YDÖ için Cronbach’s Alpha kat sayısı 0.85 olarak bulunmuştur. Bu çalışmanın uygulanabilmesi için Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu’ndan Sayı:TÜTF-BAEK2017174 Tarih:26.07.2017 yazılı izin alındıktan sonra, online anket sistemi üzerinden çalışmaya katılan kadınlardan gönüllü olup olmadıkları sorusuna ‘evet’ yanıtını verenler araştırmaya dahil edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların %55,8’inin 26-40 yaş aralığında olduğu, %47,6’sının evli, %57,7’sinin üniversite mezunu, %48,6’sının memur, %81,4’ünün orta gelir seviyesine sahip olduğu, %61,5’inin şehirde ve %43,2’sinin Marmara bölgesinde yaşadığı saptanmıştır. Çalışmaya katılan kadınların %54,6’sı kişilerarası ilişkilerinden, %54,9’u yaşamındaki yakın kişilerin desteğinden memnun olduğunu ve % 46,4’ü günlük yaşantısında çoğunlukla mutlu biri olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların kendini toparlama gücü ile yaşam doyumları arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çalışmada kendini toparlama gücü, yaşam doyumunu anlamlı bir şekilde yordayıp, kendini toparlama gücüne ilişkin toplam varyansın % 24,8’ini açıklamaktadır. Kişilerarası ilişkilerinden ve kendine yakın kişilerin desteğinden memnun olan, günlük yaşantısında çoğunlukla mutlu olan bireylerin, kendini toparlama gücü puan ortalamaları ve yaşam doyum puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Sonuç: Çalışma, kendini toparlama gücü ölçeğinden alınan puanlar yükseldikçe yaşam doyumu ölçeğinden alınan puanlarında yükseldiğini ortaya koymuş ve kendini toparlama gücünün yaşam doyumu açısından önemli bir yordayıcı olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda kişilerarası ilişkilerinden, kendine yakın kişilerin desteğinden memnun olan ve günlük yaşantısında çoğunlukla mutlu olan kadınların kendini toparlama gücü ve yaşam doyum puanlarının diğer bireylere göre anlamlı olarak yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Kendini Toparlama Gücü, Yaşam Doyumu


 


Keywords: