2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Yıl:2017  Sayı: 2  Alan:

Erkan ÇİÇEK
FOTOĞRAF-FİLM DİLİYLE SAĞLIK, EĞİTİM VE İLETİŞİMDE YENİ ÖĞRENME YÖNTEMLERİ
 
Öz: Giriş: İnsanlar günlük yaşamda ve hayatın her alanında kendi varlığını devam ettirmek için sözlü ya da sözsüz iletişim sürecine ihtiyaç duymaktadır. İletişim; istenen neticelere ulaşmak ve davranışları etkilemek gayesiyle insanlar arasında sözlü ya da sözlü olmayan diğer vasıtalarla anlayış yaratmadır (Demirel,200: 183). Genel olarak iletişim; kişiler toplumlar ve kümeler arasında çizim, resim, söz, yazı el kol hareketleri vb. simgeler vasıtasıyla düşünce dilek ve duyguların karşılıklı iletilmesini sağlayan bir etkileşim noktasıdır. Buradan hareketle iletişim, insanların birbirlerini anlayabilmeleri için aralarında meydana getirdikleri bir haber alma ve haber verme olayıdır. İnsan ilişkilerini düzenleyen çok önemli bir süreç ve insanoğlunun hayatının vazgeçilmez bir katmanıdır (Bilen, 2004: 39). Bu bağlamda, çocuk ile anne arasında sağlıklı bir eğitimin sağlanması için iletişim teknikleri ve yöntemlerinin amaçlı ve bilinçli bir şekilde işe koşulmasında fayda görülmektedir. Eğitimde yeni öğrenme yöntemlerinin ebeveynler tarafından ortaya konulması örnek olarak çocuklarına aktarması için rol model kişiliklerin görünür kılınarak pekiştirilmesi bir gereksinimdir. Tam bu noktada film sanatı aracılığıyla anlatılan kişiliklerin iyi ve örnek taraflarının ebeveynler tarafından çocuklarına izletilmesi ve kazandırılması bir görevdir. Buradan hareketle sinema sanatı; teknolojik gelişmelerin durdurulamaz ölçüde hızlandığı 21. yüzyılın en önemli sanatlarından biri olarak eğitim amaçlı kullanılabileceği gerçeği ortaya çıkmıştır. Sinema sanatının en önemli taşıyıcısı durağan görüntü fotoğraf ve hareketli görüntü video için “insan algısına meydan okuyan ve onu eğiten görüntüler bütünüdür.” Denilmektedir (Kılıç, 1994:104). Pek çok yönden video; çağdaş yaratıcı ve kültürel ifade adına bilim ve teknoloji sarmalını araştırarak bu yolda kararlı adımları atanları simgelemektedir. Tüm bu gerçeklerin taşıyıcılığında yürütülen bu çalışmada, Kolberg’in ahlak anlayışı aşamaları anlamsal açıdan Patch Adams sinema filmi içerisinde tespit edilen film fotoğraf kareleri üzerinde yorumlanmıştır. Anne çocuk ilişkisi, eğitimi ve sağlığını yeni öğrenme modeli olarak formüle eden bu çalışmada, Kohlberg’in ahlaki gelişim evreleri tanıtılmıştır. Patch Adams sinema filmi kare kare izlenilmiş ve 6 tane evreye göre film içerisinde kare alınarak, kareler üzerinde iletişim , eğitim ve ahlak açısından sağlıklı ve örnek birey nasıl olur sorusunun cevabına yorum ve analizler yapılmıştır. Amaç: Bu araştırmanın genel amacı; Sağlık, eğitim ve iletişim açısından “Kolberg’in Ahlak Anlayışı Aşamaları, anlamsal açıdan Patch Adams sinema filmi içerisinde tespit edilen örnek fotoğraf film kareleri üzerinde yorumlamaktır. Patch Adams Filmi karakterlerinin film boyunca değişim ve dönüşümlerinin eğitim açısından katkılarının ortaya çıkarılması ve çözümlenmesi de önemli amaçlardandır. Kapsam ve Sınırlılık: Araştırmada, Kohlber’in Ahlak Anlayışı Aşamaları çerçevesinde seçilen film karelerinin, eğitim, sağlık iletişim ve ahlak açısından içeriksel ve anlamsal analizleri ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Çalışmada söylem analizi ve içerik çözümlemesi yöntemlerine başvurulmuştur. Patch Adams filminde kullanılan İletişim tarzı ve eğitim metotları ahlaki gelişim çerçevesinde yorumlanarak yazı sonuçlandırılmıştır. Sonuç: Fotoğraf karelerine dayanan çözümlemelerde de görüldüğü gibi iletişim aracılığı ile sağlık, ahlak ve eğitimin birbirini tamamladığını ve aynı yola hizmet ettiğini söyleyebiliriz. İnsan ilerleme kaydeden bir varlıktır. İlerledikçe gelişecek, gelişiminin sonucunda kendini tamamlayacaktır. Bu serüven bazen bilinçsizce seyir edecek, bazen de bilinçli şekilde yolculuğunu sürdürecektir. Bilinçli olsun veya olmasın her insanın aşamaları vardır ve bu aşamalar bazıları tarafından belli bir şekle ya da formüle sokulmuştur. Böylece Eğitimciler için eğitim hayatında kesin sonuç almanın dışında süreçte mutlu bir yol izlemekte bir başarıdır. Hayatımızda sonuç odaklı düşünmek ve çalışmakla birlikte asıl amaç süreç odaklı sonuçlar üretmektir. Kalıcılık, mutluluk ve davranışa dönük edinimlerimizi süreç odaklı olarak elde edersek başarılı ve mutlu olmamız yerli yerine oturur. Özellikle zamana yayılmış eğitimin davranış haline gelmesi bu şekilde sağlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, Sağlık, Eğitim, İletişim


 


Keywords: