2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Yıl:2017  Sayı: 2  Alan: Kongre

Havva KAÇAN SOFTA, Aybüke BERBER
JİNEKOLOJİK MUANEYE GELEN KADINLARIN ANKSİYETE DÜZEYLERİ
 
Giriş: Kadınların hayatları boyunca karşılaşabilecekleri sorunların giderilmesinde jinekolojik muaneye gereksinim duyulması kaçınılmazdır. Dolayısıyla kadınların çoğu, bütün yaşamı boyunca örtmesi, saklaması, gizlemesi, koruması gereken genital organlarının muayenesi sırasında hafif anksiyete ve utanma hissinden muayene olmaktan kaçınmaya kadar değişen reaksiyonlarla sonuçlanmış travmatize etki yaşarlar Olumsuz deneyimler kadınların jinekolojik muayeneye gelmelerine engel olmakta da bu da kadınların tedavi sürecinde gecikmelere neden olmaktadır. Bu düşünceden yola çıkarak kadın sağlığının yükseltilmesinde çok etkili olan hemşireler kadınların yaşayacağı anksiyeteyi en aza indirebilir, anksiyeteyi artırabilecek durumları bilerek hemşirelik girişimlerini planlayabilir.Amaç: Jinekolojik muaneye gelen kadınların anksiyete düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Sınırlılıklar: Kadın Dogum polikliniğine Jinekolojik muaneye amacıyla gelen toplam 250 hasta ile sınırlıdır. Yöntem: Araştırmanın evrenini Kastamonu Devlet Hastasının Kadın-Doğum polikliniklerine jinekolojik muayene amacıyla gelen kadınlar oluşturmuştur. Araştırmaya katılmayı kabul eden 250 kadın ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında kadınları tanımlayıcı ve jinekolojik muayeneye yönelik ile sorular ile Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) kullanılmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğünden 26616204-399/302 sayı numarası ile, Kastamonu İli Kamu Hastaneleri Birliği genel Sekreterliğinden 91379769/044 sayı numarası ile yazılı izin alınmıştır. Anket ve ölçek kadınlara araştırmacı tarafından uygulanmış, sözlü onamları alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sıklık yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma kullanılmıştır. Çalışmamızda etik kurul izni bulunmamaktadır. Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların, %37,6’sı 26-33 yaş grubunda, %88’ı evli, %51,6’sı ilkokul mezunu, %23,2’sinin üç ve üstü çocuğa sahip, %70’nın ev hanımı, %55,6’sı kontrol amaçlı muaneye gelmekte, %83,6 ‘sının sağlık personelinin güler yüzlü olmasını, %70,8’i sağlık personelinin anlayışlı olmasını, %65,6’sı ise sağlık personelinin mahremiyete önem vermesini istemektedir. 50 ve üstü yaş aralığındaki (X=40,69), dul olan (X=51,5), Okur yazar olan (X=38,11), memur olanların (X=36,28), çocuk sayısı 3 ve daha fazla olan kadınların (X=36,16) anksiyete puan ortalamaları en yüksek bulunmuştur(p>0,05). Jinekolojik muayeneye gelen kadınların %81,2’sinin hafif düzeyde, %17,2’ü orta düzeyde %1,6’ü ciddi düzeyde anksiyeteye sahiptir. Kadınların Anksiyete Puan Ortalaması 34,512 ± 10,372 hafif düzeyde anksiyete bulunmuştur. Sonuç: Jinekolojik muaneye gelen kadınlardan özellikle anksiyete puan ortalaması yüksek olanlara (50 ve üstü yaş aralığındaki, dul olan, çocuk sayısı 3 ve daha fazla, okur yazar ve memur olan gibi) ve şikayeti olduğu için gelen kadınlara hemşireler daha anlayış, mahremiyete önem vererek yaklaşmalı ve anksiyete duygusunu en aza indirecek hemşirelik girişimleri standart olarak uygulanmalı, kadınların jinekolojik muaneye düzenli gelmeleri sağlanmalı ve kadın sağlığı yükseltilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Jinekolojik Muayene, Kadın, Anksiyete


 


Keywords: