2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Yıl:2017  Sayı: 2  Alan: Kongre

Özlem DEMİREL BOZKURT, Ayşegül BİLGİN, Gizem KARAKAŞ, Habibe PEKŞEN
İNTÖRN HEMŞİRELERİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK DÜŞÜNCE VE TUTUMLARI
 
Giriş: Bir ülkenin çağdaşlık seviyesi o ülkenin eğitim seyisine bakılarak belli olmaktadır. Lisansüstü eğitim bilim insanı yetiştirme ve ulusal bilim politikasının yürütülmesindeki en önemli etmenlerden biri olarak kabul edilmektedir. Temel amacı; bilgiyi üreten, kullanan, eleştiren ve üreten bir düşünce tarzıyla problem çözebilecek nitelikte insan gücünü yetiştirmektir. Bu nedenle lisansüstü eğitimin planlaması ve etkin şekilde yürütülmesi, o ülkenin gelişmişlik düzeyi ile yakından ilgilidir. Hemşirelik uygulamalarının bilimsel bir tabana ve klinik kanıtlara dayalı olarak yürütülebilmesi her şeyden önce, klinik uygulayıcı hemşirelerin çağdaş hemşirelik anlayış ve kavramlarını benimsemesi, bilimsel yöntemler ışığında uygulamadan bilgi üretmesi ile mümkün olacaktır. Hemşireliğin bilgi birikiminin artmasında ve profesyonelleşmesinde kaliteli eğitim önemli bir yere sahiptir. Lisansüstü eğitim, öğrenme ve araştırma potansiyeli bulunan kişilerin, sadece kendi istekleri doğrultusunda, dâhil oldukları bir süreçtir. Bu bağlamada lisansüstü eğitime yönelik olumlu tutum geliştirilebilmesi açısından, lisansüstü eğitime devam etmek isteme ve istememe nedenlerinin araştırılması, hemşirelik eğitimi süresince öğrencilerin lisansüstü eğitimin önemine yönelik farkındalıklarının arttırılması yararlı olacaktır. Amaç: Bu araştırma, intörn hemşirelerin lisansüstü eğitime yönelik düşünce ve tutumlarını belirlemek amacı ile tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Kapsam: Bu araştırmanın evrenini, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi son sınıfta eğitimine devam eden intörn hemşireler (N=376) oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimi yapılmamış, evren örnek olarak kabul edilmiştir. Evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırmanın yapıldığı tarihlerde fakültede bulunan, araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden ve anketleri eksizsiz dolduran 315 intörn hemşire örneklemi oluşturmuştur. Evrenin %81.9’una ulaşılmıştır. Sınırlıklar: Araştırma örneklemini sadece bir fakültenin son sınıf öğrencilerinin oluşturması nedeni ile sonuçlar tüm hemşirelik öğrencilerine genellenemez. Gereç ve Yöntem: Veri toplama aracı olarak; intörn hemşirelerin sosyo-demografik özellikleri (9 soru) ile araştırmacılar tarafından literatür bilgisi doğrultusunda hazırlanan lisansüstü eğitime yönelik düşüncelerine ilişkin (8 soru) toplam 17 soruluk “Kişisel Bilgi Formu” (EK-I) ve 15 sorudan oluşan “Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği-LEYT֔ (EK-II) kullanılmıştır. Araştırmada öz bildirim yöntemi uygulanmıştır. Araştırmada verilerin analizi bilgisayar ortamında SPSS 20.0 istatistik programında yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistikler, aritmetik ortalama, sosyo-demografik özelliklerinin LEYTÖ puan ortalamalarına etkisinin incelendiği student t-testi ve ANOVA testi, ileri analiz için Bonferroni testi kullanılmıştır. Ortalamalar standart sapma ile birlikte verilmiş, istatistiksel anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Araştırmanın yapılabilmesi için Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları (EGEBAYEK) ve Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı’ndan yazılı izin alınmıştır. Anket formu gönüllülük ilkesine dayanarak öğrencilere, sözlü onamları alınarak uygulanmıştır. Bulgular: Araştırma bulgularına göre intörn hemşirelerin yaş ortalaması 22.37 ±0.91 olup, %87.0’si kadın, %98.1’i bekar, %81.0’i Anadolu Lisesi mezunudur. İntörn hemşirelerin çoğunluğunun (%68.9) hemşirelik mesleğini isteyerek seçtiği, %49.2’sinin ilk tercihi olduğu saptanmıştır. Hemşirelik mesleğini en çok (%54.6) iş bulma imkanı kolay olduğu için seçtikleri belirlenmiştir. Ailesinde lisansüstü eğitim yapan kişi oranı %14.0 olarak saptanmıştır. İntörn hemşirelerin çoğunun (%77.4) lisansüstü eğitim yapmak istedikleri bulunmuştur. En çok lisansüstü eğitim yapmak istenilen anabilim dalları sırasıyla; Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (%20.3), Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (%18.7) ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (%18.1) olarak belirtilmiştir. İntörn hemşirelerin %56.2’sinin anabilim dalı seçimini ilgi alanına göre yaptığı, lisansüstü eğitim yapmak istemeyenlerin ise nedenini en çok “sürekli eğitim almayı sevmiyorum” (%10.8), “erken hayata atılıp maddi kazanç sağlamak istiyorum” (%10.5) ve “maddi açıdan büyük farklılık getirmediğini düşünüyorum” (%3.8) şeklinde ifade ettiği belirlenmiştir. İntörn hemşirelerin lisansüstü eğitimin işlevine yönelik faktörün puan ortalaması 36.86±6.97, lisansüstü eğitim yapma istekliliklerine ilişkin faktörün puan ortalaması 22.19±5.66 olarak bulunmuştur. İntörn hemşirelerin lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğu, cinsiyet, mezun olunan okul türü, hemşireliği isteyerek seçme ve lisansüstü eğitim yapmayı isteme durumlarının tutumlarını anlamlı olarak etkilediği saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Çalışma sonucunda, intörn hemşirelerin lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğu bulunmuştur. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha olumlu tutum içinde oldukları belirlenmiştir. Lisansüstü eğitime yönelik tutumlarını cinsiyet, mezun olunan okul türü, hemşireliği isteyerek seçme ve lisansüstü eğitim yapmayı isteme durumları etkilemektedir. İntörn hemşirelerin maddi kazanç sağlama istekleri de göz ününde bulundurularak hem çalışıp hem eğitimlerine devam edebilmeleri için kurumları tarafından desteklenmelerinin önemli olduğu düşünülmektedir. Mesleki gelişim açısından çalışma ve ders saatlerinin kurumlar tarafından ayarlanabilmesi lisansüstü eğitime devam eden hemşire sayısının artmasında katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Lisansüstü Eğitim, Tutum, Düşünce


 


Keywords: