2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Yıl:2017  Sayı: 2  Alan: Kongre

Fatma ÇOLAKOĞLU, Hasan Hüseyin DÖNMEZ, Fatma KILIÇ
HİPOTİROİDİZMLİ GEBE KADINLARIN İMMÜN SİSTEMLERİNİN PERİFER KAN LÖKOSİT FORMÜLÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Memelilerde türün devamlılığı sağlıklı bir gebelikle mümkündür. Annenin immün sistem hücrelerinin embriyoya karşı olumsuz tepki göstermemesi için perifer kanda, endometriyumda ve plasenta dokusunda bazı değişiklikler meydana gelmektedir. Gebelik süresince endokrin ve immün sistemde meydana gelen değişimler gebeliğin devamı, anne ve bebeğin sağlığı açısından önemli bir yer tutmaktadır. Nöroendokrin sistem ile immün sistem hormonlar ve immünmodülatör moleküller aracılığıyla karmaşık etkileşimler içerisindedir. Tiroid hormonları ve immün sistem konuları karmaşık olmakla birlikte bunların arasındaki etkileşim daha da karmaşıktır. Elde edilen verileri yorumlamak sıklıkla zor ve hatta çelişkili bile olabilmektedir. İmmün sistem aktivitelerinin düzenlenmesinde tiroid hormonlarının etkili olduğu yapılan çalışmalar sonucunda ortaya konulmuştur. Gebeliğin ise tiroid bezi ve tiroid fonksiyonları üzerinde derin bir etkiye sahip olduğu, gebelik süresince immün sistem üzerinde birtakım değişimler meydana getirdiği de bilinmektedir. Tiroid hastalıklarını tedavi etmenin anne ve fetüsün sağlığı ile doğmamış bebeğin gelecekteki zekası üzerine olan etkileri hakkında da önemli veriler sağlamaktadır. Amaç: Gebeliğin farklı dönemlerindeki hipotroidizmli gebe kadınların perifer kan lökosit sayılarında meydana gelen değişiklikleri ortaya koyarak immün sistemin durumu hakkında bilgi edinebilmek amacıyla bu çalışma planlanmıştır. Kapsam: Bu çalışmada kullanılan kan örnekleri Karaman Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümüne gelen hastalar arasından seçilerek alınmıştır. Çalışmada 25-30 yaş aralığında 10 sağlıklı gebe olmayan (normal kontrol grubu), 10 sağlıklı gebe (gebe kontrol grubu) ve gebeliğin 3 farklı dönemindeki (birinci, ikinci ve üçüncü trimester, n=10) 30 hipotroidizmli gebe kadından heparinli tüplere yaklaşık 2 ml periferal kan örneği alınmıştır. Yöntem: Bu grupların her birinden alınan her bir kan örneğinden 2 adet froti çekilmiştir. Bu frotiler uygun tespit solüsyonunda tespit edildikten sonra klasik May Grünwald-Giemsa boyama yöntemi ile boyanmış ve ışık mikroskobunda incelenmiştir. Frotilerdeki her bir lökosit tipinin oranını yüzde (%) olarak ifade edebilmek için kan frotilerinin her birinden 100 adet lökosit hücresi sayılmış ve lökosit formülleri çıkarılmıştır. İstatistiksel analiz olarak DUNCAN testi (SPSS, 21.0) uygulanmıştır. Çalışmaya başlamadan önce Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 30.03.2016 tarih ve 2016/110 sayılı kararı ile onay alınmıştır. Bulgular: Perifer kan lökosit oranlarının istatistiki değerlendirmesinde en düşük lenfosit ve en yüksek nötrofil oranlarının tüm gebe gruplarında olduğu görülmüştür. Sonuç: Çalışma sonucunda gebelik boyunca sağlıklı ve hipotroidli gebelerin periferal kan lökosit formüllerinde önemli değişikliklerin olduğu kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hipotiroidizm, Gebe, Lökosit Formülü


 


Keywords: