2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Yıl:2017  Sayı: 2  Alan: Kongre

Zekiye TURAN, Mehtap OMAÇ SÖNMEZ, Eylem TOKER, Fatma KUTLAR
KADINLARIN VAJİNAL AKINTI TEDAVİSİ İÇİN KULLANDIĞI GELENEKSEL BİR YÖNTEM VE DÜŞÜNCELERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA
 
Kadın hastalıklarıyla ilgili önemli gelişmelerin yanında ülkemizde halen kadınların geleneksel yöntemleri kullandıkları bilinmektedir. Bitkisel tedavilerin ciddi ve ölümcül komplikasyonları olduğu vurgulanmasına rağmen geleneksel yöntemler içinde en çok başvurulan yöntemlerdendir. Vajinal akıntı, enfeksiyon ve infertilite için bilinen, halk arasında ‘Donuz aşı’ olarak adlandırılan cyclamen bitkisinin kökü infertilite ve vajinal akıntı tedavisinde kullanılan yöntemlerden biridir. Cyclamen bitkisi infertilite tedavisi için farmakolojik alanda da kullanılmaktadır. Ancak çok eski zamanlardan beri farklı uygulama şekilleri ile kadınların vajinal akıntı, enfeksiyon ve infertiliteye karşı kullandıkları bir geleneksel yöntem olmuştur. Kullanım sonrası farklı düzeylerde şikâyetler alınmasına karşın, olumlu sonuçları olması nedeniyle cyclamen bitkisi vajinal akıntı, enfeksiyon ve infertilite tedavisinde kadınlar arasında halen bilinmekte ve kullanılmaktadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı cyclamen bitkisini kullanan kadınların kullanma nedenleri, sonuçları ile ilgili derinlemesine bilgi edinmektir. Kapsam: Araştırmada örneklem seçimi için kartopu yöntemi kullanılmıştır. İlk olgu cyclamen bitkisini kullanarak enfeksiyon belirtileriyle hastanede yatışı bulanan kişidir. İlk olgudan yola çıkarak kendisine bitkinin kullanımını öneren kişiye ulaşılması hedeflenmiş ve öneride bulunan ve cyclamen bitkisini kullanan 15 kadın araştırmaya dâhil edilmiştir. Kendisine bitki öneren kişinin hayatta olmaması nedeniyle son olgu ile araştırma örneklemi seçilmiştir. Araştırmanın örneklemi kartopu yöntemiyle ulaşılan toplam 15 kadın ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırma nitel özelliktedir. Araştırmanın etik kurul onayı Sakarya Üniversitesi Girişimsel Olmayan Etik Kurulundan (Sayı:71522473/050.01.04, Tarih:31.03.2016) alınmıştır Veriler sosyo-demografik özellikleri içeren anket formu ve derinlemesine bilgi edinmek için hazırlanmış görüşme formları kullanılmıştır. Görüşmeler bittikten sonra verilerin ham dökümleri bir araştırmacı tarafından yapılmış ve dökümleri yapılan ham veriler daha önceden belirlenen ve çalışma sonunda da doğrulanan temalara göre üç araştırmacı tarafından sınıflandırılmıştır. Daha sonra tüm bu veriler yorumlanarak rapor haline getirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya dahil edilen kadınların yaş ortalaması 35.4±1.3’ dür. İlk evlenme yaşı 17±0.6’ dır. Kadınların yalnızca 1 tanesi üniversite mezunudur diğerleri (%93.3) ilkokul mezunudur. Kadınların %86.7’ si çekirdek ailede ve %80’ inin geliri orta düzeydedir ve %93.3’ ü il merkezlerinde yaşamaktadır. Kadınların sadece 2’ si gelir getiren bir işte çalışmaktadır, %86.7’ si ev hanımıdır. Kadınların %93.3’ ü en az bir kez gebe kalmış ve %20’ si en az bir kez düşük yapmıştır. Derin görüşme sonuçlarına göre cyclamen bitkisini kullanma kararı ile ilgili görüşlerini ilk olgu (%99 gebelik şansı yok, sekonder infertil, 41 yaşında 2. çocuğuna gebe kalıyor)“komşumun tavsiyesi üzerine kullandım, başka çarem yoktu, gebelik istiyordum zararlı olmadığını düşündüm.” şeklinde ifade etmiştir. Diğer olgularda (n=11) vajinal akıntı ve enfeksiyonun giderilmesi amacıyla“tıbbi tedavilerin işe yaramadığını başka çarelerinin olmadığını ve bitkinin zararlı olmadığına inandıklarını” ifade etmişlerdir. Tıbbi tedavi uygulamadan cyclamen bitkisini kullanan olgular (n=4) “doktora gitmeye utandıklarını ve bitkinin işe yaradığını duyduklarını bu nedenle kullanmaya karar verdiklerini” ifade etmişlerdir. Bitki kullanımı ile ilgili olguların tamamı (n=15)“Bitkiyi soyup üçe bölüp hergün bir tanesine ip bağlayıp vajinaya yerleştirdim” şeklinde ifade etmişlerdir. Bir olgu hariç diğer tüm olgular bitki kullanımı sırasında“üşüme, titreme ve bol akıntı şikâyetlerim oldu” şeklinde şikâyetlerini ifade etmişlerdir. Araştırmaya dâhil edilen olguların bir tanesi hariç “bitkiyi kullandıktan sonra vajinal akıntı ve diğer şikâyetlerim geçti” şeklinde bitkinin işe yaradığını ifade etmiştir. Şikâyetleri geçmeyen olgu, bitki kullanımı sırasında herhangi bir şikâyeti olmadığını bildirmiştir. Sonuç: Geleneksel yöntemlerin kadınlar üzerinde önemli bir etkisi olduğu, çaresiz kalındığı durumlarda tercih edildiği görülmektedir ve geleneksel yöntemlerin işe yaradığını görmeleri de geleneksel yöntemlere inancı arttırmaktadır. Günümüzde alternatif tıp uygulamaları ve geleneksel yöntemler tıbbi olarak kabul görmekte ve bilimsel olarak araştırılmaktadır. Kadınların eğitiminde bu uygulamaları kullanmaya karar vermeden önce yöntemle ilgili bir uzmana veya alternatif tıp ve geleneksel uygulamalar kliniklerine başvurmaları anlatılmalı, uygulamaların insan hayatını tehlikeye atacak sonuçlara neden olabileceği anlatılmalıdır. Kadın sağlığı ve sıklıkla kullanılan geleneksel uygulamalar ile ilgili ileri araştırmalar yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Vajinal akıntı, Kadın sağlığı, Cyclamen bitkisi, Geleneksel Uygulamalar


 


Keywords: