2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Yıl:2017  Sayı: 2  Alan: Kongre

Fatma ÇILDIR PELİTOĞLU
ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN “KADIN SAĞLIĞINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ” GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
 
Sağlığın geliştirilmesi yalnız sağlık sektörünün sorumluluğunda olmayıp eğitim, politika da dahil pek çok alanın eşgüdümlü çalışmasını gerektiren bir süreçtir. Sağlık Eğitimi, sağlık okuryazarlığını iyileştirmek için tasarlanmış bir iletişimdir ve sadece bilginin arttırılmasını değil aynı zamanda birey ve toplum sağlığına yardımcı yaşam becerilerinin geliştirilmesini de içerir. Öğrenmeye yönelik, bilinçli şekilde yapılandırılmış fırsatları kapsar (Sağlık Bakanlığı, 2011). Sağlık eğitimi bu bağlamda bireylerin ve dolayısıyla toplumun değerlerini ve tutumlarını etkileyerek davranış ve becerilerin kazanılmasında rehberlik eder. Sağlık eğitimi, hem kadını hem de erkeği konu almasına karşın; kadınlar, sağlık alanında erkeklere göre daha fazla risk faktörüne maruz kalmaktadır (Koyun, Taşkın, Terzioğlu, 2011). Bu konuda eğitimcilere önemli görevler düşmektedir. Türkiye’de ve dünyada eğitim alanında kadına ve kadın sağlığına dair örnek çalışmalar artarak devam etmektedir (Hunter, 2000) (Turgul ve ark., 2002) (Özbaş, Özkan, 2010) (Gürsoy, Arslan, 2011) (Aktoprak, 2012) (Karaçam ve ark., 2012) (Bahar Özvarış, 2014) (Gürsoy, Arslan Özkan, 2014) (Etiler, Zengin, 2015). Çalışmanın amacı; geleceğe yön verecek öğretmen adaylarının kadın sağlığına yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla bir tutum ölçeği geliştirmeye çalışmaktır. Böylece öğretmen adaylarının kadın sağlığına yönelik tutumları ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Sınırlamalar: Türkiye’de sağlık eğitimi alanında oldukça önemli çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle kadın sağlığının bedensel, ruhsal, sosyal, vb. alanlarda pek çok çalışma alanı mevcuttur. Kadın sağlığı eğitimi konu alanının bu bağlamda oldukça geniş kapsamlı olması sebebiyle çalışma belli konular çerçevesinde sınırlandırılmıştır. Ortaya konacak bulgular da ancak bu alanları kapsayacaktır. Kapsam: Öncelikle konu ile ilgili 65 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. Maddeler, Türk aile yapısına ve eğitim sistemine uygun şekilde belirlenen ana temalar çerçevesinde yazılmaya çalışılmıştır. Bu havuzun oluşturulması sırasında öğrencilerle birebir görüşmelere, alan yazına ve uzman görüşlerine başvurulmuştur. Türkiye’de çalışmaya konu olan kadın sağlığı eğitimine yönelik eğitim kurumlarında uygulanabilecek bu tarz bir ölçeğe (ULAKBİM veritabanı incelemesinde) rastlanmamıştır. Yöntem: İlk etapta öğrencilerle ve uzmanlarla yapılan ön çalışmalar neticesinde 47 madde ile ölçeğin deneme formu hazırlanmıştır. Üçlü Likert Tipinde hazırlanan bu tutum ölçeği, Temel Eğitim Bölümünde öğrenim gören gönüllü yaklaşık 500 öğretmen adayına 2017-2018 Güz Yarıyılı başında uygulanmaktadır. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinden 20/09/2017-E.35628 Tarih ve Sayılı kurum izni alınarak çalışma başlatılmıştır. Ölçeğin yanıtlama süresi yaklaşık 20 dakika olarak belirlenmiştir. Veriler SPSS 17 paket programına yüklenerek geçerlik analizi yapılacak ve güvenirlik belirlenecektir. Ölçeğin geçerlik çalışmasında kapsam ve yapı geçerliliği sınanacaktır. Kapsam geçerliliği için uzman görüşlerine başvurulmaktadır. Yapı geçerliliğini ortaya koymak amacıyla açımlayıcı faktör analizinden faydalanılacaktır. Ölçeğin K=47 maddelik haline, faktör analizine uygunluğunu tespit etmek için öncelikle Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği testi ve değişkenler arasındaki korelasyon ilişkisini belirlemek için Bartlett testi uygulanacaktır. Yapılan bu faktör analizi sonucunda, toplam varyansı açıklayan faktör yada faktörler bulunacaktır. Ölçeğin güvenirlik çalışmaları için Likert tipi ölçeklerde kullanıma uygun olan Cronbach alpha katsayısı hesaplanacaktır. Ancak alfa katsayısı tek başına yeterli değildir. Buna ek olarak her bir maddenin bu katsayıya etkisi incelenecektir. Madde ayırt edicilik işlemlerinde, ölçeğin toplam puanlarına göre oluşturulan %27’lik alt grubun ve %27’lik üst grubun madde ortalamaları arasındaki fark bağımsız grup t-testi ile karşılaştırılacaktır. Her bir maddenin ayırt edicilik indeksine bakılacak, bu aşamada istatistiksel olarak 0.05 anlamlılık esas alınacaktır. Bu analizler neticesinde ölçeğe son şekli verilecektir. Bulgular ve Sonuçlar araştırma verilerinin toplanması tamamlanıp gerekli analizler yapıldıktan sonra paylaşılacaktır. Bir sonraki çalışmada ölçek Eğitim Fakültesinde diğer bölümlerde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarına ve farklı üniversitelerdeki öğretmen adaylarına da uygulanabilir ve ölçeğin geçerliliği ve güvenirliği sınanabilir.

Anahtar Kelimeler: Kadın Sağlığı, Sağlık Eğitimi, Tutum Ölçeği


 


Keywords: