2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Yıl:2017  Sayı: 2  Alan:

Nurten KIRCAN, Bilal BUDAK, Ömer KİNEŞ
SEZARYEN/VAJİNAL YOLLA DOĞAN 0-2 YAŞ ÇOCUKLARIN HASTALIKLARININ ARAŞTIRILMASI
 
Doğum sonrası ilk yıl, sağlıklı bir yaşamın temelinin atıldığı son derece önemli bir dönemdir. Sezaryenin çocukta bağışıklık sistemi hastalıklarından otizme kadar birçok hastalığa yol açabileceği üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Sezaryenle doğan yenidoğanlarda akciğer sıvısının emilmesinde gecikmeye bağlı solunum problemleri görülmektedir. Sezaryenle doğan yenidoğanlarda solunum problemleri görülme riski vajinal yolla doğanlara göre 5 kat daha fazladır. Yapılan araştırmalarda sezaryen yönteminin neden olduğu genetik yapıdaki değişimin, diyabet, kanser ve astım görülme riskini arttırdığı ortaya konmuştur. Araştırmada normal doğum ve sezaryen doğumla dünyaya gelen çocukların kordondan alınan kan örnekleri laboratuvar ortamında incelenerek her iki gruptaki çocukların eritrositlerinde belirgin farklılıkların olduğu, bu farklılığın da DNA’larda değişime yol açabileceği belirlenmiştir. Amaç: Araştırma, Muğla/ Fethiye İlçesi 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ve Esenköy Aile Sağlığı Merkezinde, sezaryen ve ve normal vajinal yolla doğan 0-2 yaş çocukların hastalıklarını araştırmak için yapıldı. Kapsam: Araştırmanı evrenini Fethiye 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ve Esenköy Aile Sağlığı Merkezine kayıtlı 0-2 yaş arası 216 çocuk oluşturmuştur. Örneklem seçme yöntemine gidilmemiş Ekim-Aralık 2013 yılında, aile sağlığı merkezine kayıtlı evrenin tamamı örnekleme dahil edilmiştir. Araştırmanın yapılabilmesi için gerekli kurum izni ve etik kurul izinleri alınmıştır.Yöntem: Verilerin toplanmasında literatür ve hasta kayıt formundan/dosyasından yararlanarak, araştırmacı tarafından geliştirilen 25 soruluk bir anketi formu kullanılmıştır. Anket formu 4 bölümden oluşmakta olup birinci bölümde çocuğa ait öykü, ikinci bölümde anneye ait öykü, üçüncü bölümde sosyodemografik öykü ve dördüncü bölümde de çocukların hastalık öyküsü bulunmaktadır. Araştırma tanımlayıcı tipte kesitsel bir araştırmadır. Verilerin değerlendirilmesi SPSS 16.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Değerlendirmede sıklık (n) ve yüzdelik (%) değerleri kullanılmıştır. Bu araştırma için Fethiye Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezinden Sayı:B10.1.HSK.4.48.4.4K.773/4204 Tarih:29.08.2012 kurum izni alınmıştır. Bulgular Örnekleme alınan 0-2 yaş çocukların %48.6 kız, %51.4'ü erkek, %31.5'u 7-12 ay aralığında, %28.7'si 13-18 ay aralığında, %90.3'ünün doğum kilosu 2500-4600 gr, %9.7'si 2500 gr ve daha az doğum kilosu olduğu belirlendi. Araştırmaya alınan çocukların %75.9'unun boyu 50 cm ve üzeri, %24.1'inin 49 cm ve daha az, %88.9'unun baş çevresi 33 cm ve üzeri, %11.1'inin baş çevresi 32 cm ve daha az, doğuma yardım edenin %70.8'i doktor, %29.2'sinin ebe olduğu saptanmıştır. Araştırmaya alınan çocukların tamamı hastanede doğmuş, araştırma kapsamına alınan hiçbir çocukta doğum komplikasyonu, konjenital defekt ve genetik hastalığa rastlanmamıştır. Örnekleme alınan çocukların %70.8'i sezaryen, %29.2’si normal vajinal doğum olduğu, %35.2’sinin B kan grubunda, %24.5'inin A kan grubunda olduğu saptanmıştır Örneklemdeki annelerin %77.3’ü 19-35 yaş aralığında, %2.8'i 18 yaş ve altında olduğu, %65.7’sinin ilkokul mezunu olduğu, %4.6’sının okur-yazar olmadığı, %4.6'sının üniversite mezunu olduğu, %78.2'sinin ev hanımı/kendi tarlası (serası) olduğu, %3.2’sinin memur olduğu, %5.1'inin esnaf, %13.4’ünün işçi olduğu saptanmıştır. Araştırmadaki annelerin %36.6'sının toplam 2 (iki) kez gebe kaldığı, %9.3'ünün toplam gebeliği dört ve üzeri olduğu görülmüştür. Araştırmada ölü doğum olmadığı saptanmıştır. Örneklemdeki annelerin gebelik döneminde herhangi bir hastalık geçirmediği, %99.1’inin gebelik döneminde sigara/alkol içmediği tespit edilmiştir. Sosyo-ekonomik durum özelliklerine bakıldığında %47.7’sinin gelirinin giderinden fazla olduğu belirlenmiştir. Araştırmada 19-35 yaş aralığında olan, ilkokul mezunu ve ev hanımı gebelerin büyük çoğunluğunun sezaryen doğum yaptığı belirlenmiştir. Özellikle 0-6 ay arasında sezaryen doğum ile doğan çocukların, normal vajinal yol ile doğan çocuklara göre çoğunlukla daha çok tonsilit, 13-18 ay arasında ise bronşit geçirdiği, 0-18 ay arasında sezaryen ile doğan çocukların normal vajinal yolla doğan çocuklara göre anemik olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Yapılan çalışmada annelerin sosyoekonomik durumlarının iyi olduğu, doğumların büyük çoğunluğunun sezaryen doğum ile yapıldığı, doğum komplikasyonu, konjenital defekt ve genetik hastalığın hiç tespit edilmediği, doğumların tamamının hastanede yapıldığı, sezaryen doğum ile doğan çocukların normal vajinal yol ile doğan çocuklara göre daha çok tonsillit, bronşit geçirdiği ve daha çok anemik oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Doğum, Hastalık, Sezaryen


 


Keywords: