2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Yıl:2017  Sayı: 2  Alan: Kongre

Selvinaz SAÇAN, Murat KORKMAZ
YAŞAMBOYU ÖĞRENME SÜRECİNDE TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIF MODELİ VE ÖĞRETMENİN ROLÜ
 
Yaşam boyu öğrenme; insanın hayatı boyunca bilgi, beceri edinmesi ve edindiği bu bilgi ve becerilerini yaşamına yansıtması olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda öğrenmenin eğitim düzeyi, zaman ve sosyoekonomik düzeyle sınırlandırılmadığı, her yerde, her yaşta öğrenmenin olabileceğini ifade eden bir kavramdır. Ters yüz edilmiş sınıf uygulaması ise, eğitimde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak hazırlanan ders içeriklerinin öğrenciler tarafından istenilen yer ve zamanda kullanılmasını ve öğrendikleri bilgilerin pekiştirilmesini sağlamaktadır. Amaç: Bilginin önem kazandığı günümüzde, bireylerin meydana gelen gelişim ve değişimleri takip edebilmeleri yaşam boyu öğrenme becerileri ile mümkündür. Öğretmenlerin öğrenme ile ilgili bilgi ve inançları; öğrencileri ile etkileşimlerini, ders işleme yöntemlerini, müfredatın hazırlanmasını etkilemektedir. Eğitimde öğrencilerin kazanması hedeflenen değişimler gerçekleşirse eğitim amacına ulaşır. Tüm bu eğitim sürecinde de öğretmen kilit rol oynamaktadır. Bu çalışma ile ters yüz edilmiş sınıf uygulamasının yaşam boyu öğrenmede etkisi ile öğretmen rolüne dikkat çekmek amaçlanmıştır. Bulgular: İlk Kez 1800’lü yıllarda Grundtvig tarafından kullanılan yaşam boyu öğrenme kavramı o yıllarda pek yaygınlaşmamıştır. 1960 yılında UNESCO tarafından düzenlenen bir konferansta yeniden ifade edilmiş ancak 1970’li yıllarda ekonomik sorunlar nedeniyle Avrupa’da geri planda kalmış ve 1990’lı yıllarda Avrupa Birliği tarafından yeniden önemli hale gelmiştir. 1996 yılında ise “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yılı” olarak kabul edilmiştir. Yaşam boyu öğrenmeyi farklı kılan özellikleri; yapılandırılmamış, arz ve talebi dikkate alan öğrenme fırsatları sunması, öğreneni merkeze alması, öğrenme motivasyonunun gönüllü ve öz güdülenmeye dayalı olmasıdır. Yaşam boyu öğrenmeyi etkileyen faktörler arasında; bireyin yaşı, öğrenme şekli, motivasyonu, teknolojiyi kullanma becerisi, öğrenme ortamı, içinde yaşadığı toplumun kültürel yapısı ve rol model aldığı öğretmenleri yer almaktadır. Ters yüz edilmiş sınıf kavramı da ilk olarak 2000’li yıllarda literatüre girmiş, 2007 yılında Bergmann ve Sams tarafından kullanılarak popüler olmuştur. Öğretmeni değil öğrenciyi merkeze alan bir modeldir. Geleneksel öğretmen merkezli sınıflarda, öğretmen ders saati boyunca dersini anlatmakta ve öğrencilere evde yapmaları için ödev vermektedir. Ters yüz edilmiş sınıf uygulamalarında ise öğretmen ders öncesinde dersin sunumunu içeren video hazırlar ve öğrencilerden hazırlanmış videoları izlemesini ister. Daha sonra ders saatinde sınıfta öğretmen rehber olarak öğrencilerle etkileşim ve işbirliği içinde öğrencilerin aktif katılımı ile dersi işler. Ters yüz edilmiş sınıflarda hem öğrenciler hem de öğretmenler çeşitli teknolojik araçları kullanmak durumunda kalırlar. Öğrenciler ders saatini daha çok öğretmeni dinleyerek değil, bireysel olarak veya akranlarıyla etkileşim halinde problem çözerek geçirirler. Ters yüz edilmiş sınıflarda öğretmenin rolü, öğrencileri motive etmek, rehber olmak ve geri bildirimde bulunmaktır. Yapılan çalışmalarda ters yüz edilmiş sınıfta işbirlikçi bir yapıya sahip öğrenmenin akademik performansı arttırdığı ve öğrencilerin kendi hızında öğrenmelerini sağlayarak öğrenmeyi öğrenci için keyifli bir şekle getirdiği belirtilmiştir. Günümüz digital çağında bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma becerisine sahip olmak artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Aynı zamanda yaşayarak öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojileri, bireylere öğrenme fırsatları sunması ile yaşam boyu öğrenmenin temel kavramlarından biri olan esnekliği zaman ve mekânsal açıdan sağlaması bakımından son derece önemli ve gereklidir. Ters yüz edilmiş sınıf uygulamasında bilgi ve iletişim teknolojileri oldukça etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Dünyada ters yüz edilmiş sınıf uygulamaları hızla yayılırken, ülkemizde konu ile ilgili yeterli farkındalık olmadığı görülmektedir. Günümüzde her alanda yaşanan hızlı gelişmeler, her alanda bilginin çoğalmasına, bilgilerin hızla eskimesine ve geçerliliğini kaybetmesine neden olmaktadır. Günün koşullarına dolayısıyla değişeme ve ilerlemeye uyum sağlama noktasında yaşam boyu öğrenmeye duyulan ihtiyaç daha da önem kazanmaktadır. Öğrenilen bilgilerin kısa süre içinde eskimesi ve değişmesi, öğrenmenin sadece okul ortamında gerçekleşmemesinden dolayı, çocuklara erken yaşlardan itibaren yaşam boyu öğrenme becerilerinin kazandırılması önemlidir. Bu konuda da öğretmenlere büyük görev düşmektedir. Sonuç: Öğretmen adaylarının eğitim hayatları boyunca, yaşam boyu öğrenme becerileri ile teknopedagojik yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik programların uygulanmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Öğretmen adaylarının atama sürecinde hatta mezun olmadan önce teknopedagojik yeterliliklerinin ölçülmesi ve yetersizliği olanların eksikliklerini kapatacakları ek eğitim programlarının planlanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Bunun yanında mesleğini icra eden öğretmenlerin teknolojik yeterliliklerini sağlayacak konulara hizmet içi eğitim programlarında yer verilmesi yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yaşam Boyu Öğrenme, Ters Yüz Edilmiş Sınıf, Öğretmen, Teknoloji


 


Keywords: