2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Yıl:2017  Sayı: 2  Alan: Kongre

Resmiye ÖZDİLEK, Anahit COŞKUN, Nafiye DUTUCU
LOHUSALARIN POSTPARTUM DÖNEM YAKINMALARININ BELİRLENMESİ
 
Postpartum erken dönemde belirlenen yakınmalar, tekrar hastaneye yatma ya da mevcut sorunun daha önemli hale gelmesini önlemek açısından büyük önem taşımaktadır. Amaç: Bu araştırma lohusaların postpartum dönemdeki yakınmalarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı tipte gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini 02.01.2016 ile 31.03.2017 tarihleri arasında Kocaeli’de bir aile sağlığı merkezine başvuran postpartum 1-7 gün arasındaki lohusalar oluşturmuştur. Çalışmaya katılmaya gönüllü olan lohusalar örneklemi (n:200) oluşturmuştur. Yöntem: Veriler, araştırmacılar tarafından literatür bilgisine dayanarak hazırlanan 22 sorudan oluşan anket formu ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 20 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Ki-kare testleri kullanılmıştır. Bu araştırma için Kocaeli Üniversitesi Etik kurulundan yazılı izin (KOU KAEK 2015/308) alınmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan lohusaların yaş ortalamaları 26.82 yıl(sd:5.12), ortalama postpartum 3,41. gününde, %44.5’i lise mezunu, %51’nin ekonomik durumunu orta olarak tanımladığı belirlenmiştir. Evlilik yılı ortalaması 4.94(sd:4.12), eşlerin yaş ortalaması 28.78(sd:5.47), gebelik sayısı 2.01(sd:1.12)’dir. Katılımcıların %80.5’inin çekirdek aile yapısına sahip olduğu, %77’sinin herhangi bir işte çalışmadığı saptanmıştır. Kadınların %45.5’inin (n:91) epizyolu normal doğum, %18.5’inin (n:37) epizyosuz normal doğum, %36’sının (n:72) sezaryen doğum gerçekleştirdiği, %93.5’inin bebeğini emzirdiği saptanmıştır. Lohusaların %11.’inin (n:22) taburculuk öncesi hastanede sağlık sorunu yaşadığı belirlenmiştir. Yaşanan sağlık sorunları olarak; 16 kişi hipertansiyon,2 kişi aşırı kanama,4 kişi meme iltihaplanması yaşadığı belirlenmiştir. Lohusalara bebek bakımı konusunda yardımcı olan bireylerin %40’ınının (n:80) eş, %32.5’inin (n:65) anne, %41’inin (n:82) kayınvalide olduğu saptanmıştır. Annelerin postpartum fiziksel yakınmaları, %49.5(n:99) sırt ağrısı, %32.5 (n:65) perineal ağrı, %29(n:58) sezaryen bölgesinde ağrı, %25(n:50) meme ucunda çatlak, %17(n:34) baş ağrısı, %16.5(n:33) konstipasyon, %15.5(n:31) göğüs ağrısı, %14.5(n:29) ayaklarda ödem-şişlik, %7(n:14) memelerde kızarıklık, %6.5(n:13) içe çökük meme ucu, %4.5 (n:9) idrar yolu enfeksiyonu olarak belirlenmiştir. Lohusaların postpartum psikososyal yakınmaları, %70(n:140) yorgunluk, %63(n:126) uykusuzluk, %20.5(n:41) annelik rolünü yerine getirememe endişesi, %16(n:32) yenidoğanın bakımında yetersiz hissetme, %9.5 (n:19) aile yakınlarının desteğinde eksiklik, %8.5(n:17) yalnız kalma isteği,%6.5 (n:13) ağlama hissi, %5 (n:10) olumsuz beden imajı olarak belirlenmiştir. Doğum sonu hastanede herhangi bir sağlık sorunu yaşayan lohusalarda; konstipasyon (p:,001;x2:15.04), sırt ağrısı (p:,001;x2:13.43), ayaklarda ödem (p:,001;x2:31,97),meme ucunda çatlak (p:,01;x2:5.51), idrar yolu enfeksiyonu (p:,01;x2:10.76) fiziksel yakınmalarının, sağlık sorunu yaşamadan taburcu olan lohusalardan anlamlı şekilde yüksek olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Sosyo-demografik değişkenler ile yakınmalar arasında anlamlılık yoktur. Ebe ve hemşirelerin postpartum dönemde olası yakınmaları taburculuk öncesi ve postpartum ziyaretler ile takip etmeleri ve bakımda ele alması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Postpartum Yakınmalar, Postpartum Dönem, Lohusalık Yakınmaları, Ebelik/Hemşirelik Bakımı


 


Keywords: