2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Yıl:2017  Sayı: 2  Alan: Kongre

Özcan ÖZENÇ, Sibel ERGÜN, Gülşah SUNAY
SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL SAĞLIKLA VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR HAKKINDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ
 
Üniversite gençliği, toplumun sosyo-kültürel yapısının en dinamik unsurlarından biridir. Üniversite dönemindeki gençler, sosyal olgunluğa erişmek için kendi kendini yönetebilme, toplumun genel ve evrensel değerlerine uyabilme, gerçekçi kararlar alabilme ve cinsel kimliğine uygun olan davranışları kazanmak zorundadır. Yine bu dönemde yaşanan hızlı sosyokültürel değişim ve ergenlik döneminde cinsel konularda yeterli eğitim almama durumu gençleri cinsel sağlık ve üreme sağlığı açısından risklere açık bir topluluk haline getirmektedir. Üniversite gençleri; üreme sağlığı sorunlarını sık yaşamalarına rağmen bu alandaki sağlık hizmetlerinden en az yararlanan gruptur. Cinsellik ve cinsel yaşam sorunları gençlerin sağlığını en fazla etkileyen konulardandır. Gençlerin erken yaşta cinsellik deneyimi, kontraseptif kullanmada yetersizlik, erken yaşta evlilik ve gebelik, isteyerek ve güvensiz koşullarda düşük yapma ve CYBE hastalıkları temel üreme ve cinsel sağlık sorunlarıdır.Amaç: Çalışma Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunda öğrenim gören hemşirelik üçüncü sınıf öğrencilerinin cinsel sağlık/üreme sağlığı ve cinsel yolla bulaşan HIV/AIDS konusundaki bilgi düzeylerini belirlemek ve bilgilerine etki eden sosyo-demografik faktörleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Kapsamı: Yapılan bu çalışmanın evrenini Hemşirelik üçüncü sınıflarındaki toplam 185 öğrenci oluşturmaktadır. Evrenden örneklem seçimine gidilmemiş, araştırmanın yapıldığı gün okulda bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 145 öğrenci çalışma kapsamına alınmıştır. Sınırlılıklar:Araştırma maliyet ve zaman gerektirdiğinden Balıkesir Sağlık Yüksekokulu öğrencileri ile sınırlandırılmıştır.Yöntem : Tanımlayıcı tipteki çalışma Balıkesir Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü’nden izin alınarak (Tarih ve Sayısı 17/02/2017-4510) yapılmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan 30 soruluk anket formu ile toplanmıştır. Anketler öğrencilere sınıflarında, gözlem altında uygulanmıştır. Anket uygulaması öncesinde öğrencilere araştırma ile ilgili bilgiler verilerek bilgilendirilmiş olurları alınmış, kabul edenler anketleri doldurmuştur. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde yüzdelik ve ki kare testleri kullanılmıştır. Bulgular: Anket çalışmamıza Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümü 3/A- 3/B sınıflarında okuyan toplam 145 öğrenci katıldı. Katılımcıların % 72.0’sinin kız, % 28.0 ‘inin erkek öğrenci olduğu belirlendi. Araştırmaya katılan öğrencilerin %92.0’ının yaş ortalaması 21.0 bulundu. Öğrencilerin %96.0’sı bekar,%36.0’sı büyük şehirde ikamet etmekte olduğunu belirtmektedir. Öğrencilerin %94.0 ‘ü üreme sağlığı hakkında bilgi sahibi olunmalıdır %82.0’si fiziksel ve cinsel gelişimin ergenlik sonrasında tamamlanmakta olduğunu,%86.0’sı cinsellik bireyin bedensel ve ruhsal katılımıyla gerçekleşen, doyuma ve üremeye yönelik yaşadıkları demiştir. Örneklem grubunun %48.0’ı Mastürbasyon yapmayı doğru bulduklarını %52.0’ı ise yanlış bulduğunu belirtmiştir. Evlilik öncesi cinsel deneyime ilişkin soruya öğrencilerin%64.6’’sı “flörtün ötesine karşı olduğunu, Öğrencilerin %94.0’ı ertesi gün hapı ilk 72 saat içinde kullanılmalıdır demiştir. Öğrencilerin %98.0’ı AIDS’in kesin tedavisinin olmadığını, Öğrenciler%84.6’sı cinsel yolla bulaşan hastalıklara AIDS, Hepatit B” cevabını vermişlerdir.% 94.8’i her cinsel ilişki sırasında doğru kullanılan kondomlar cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korur demişlerdir. Yaş ile kızlar erkeklere göre daha geç fiziksel gelişim başlar sorusu arasında istatistiksel olarak anlamlılık saptanmıştır. (p<0.05).Cinsiyet ile kondom kullanma arasında istatistiksel olarak anlamlılık saptanmamıştır (p>0.05). Sonuç:Cinsel sağlık eğitim programlarının,gençlerin cinsel sağlığını koruma ve geliştirmede önemli ve etkili bir yol olduğu görülmektedir. Öğrencilerin çoğunluğu evlilik öncesi cinsel deneyime karşıdır. Öğrenciler cinsel yolla bulaşan hastalıkları ve bunlardan korunma yollarını bilmektedir. üniversitede eğitim gören öğrenciler için üniversite içerisinde posterler, afişler, duyuruların yapılması ve verilen eğitimlerin yinelenmesi, farklı eğitim tekniklerinin kullanılması ve öğrencilerin bu konudaki düşüncelerinin alınması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Üniversite Gençliği, Cinsellik, Cinsel Sağlık


 


Keywords: