2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Yıl:2017  Sayı: 2  Alan: Kongre

Esra SARI, Gamze FIŞKIN
POSTPARTUM DÖNEMDE GÖÇÜN KADIN RUH SAĞLIĞINA ETKİLERİ
 
Dünyada farklı nedenlerle insanlar bulundukları yaşam yerlerinden ayrılarak farklı bölgelere ve ülkelere doğru yer değiştirmekte, bu durum göç olarak tanımlanmaktadır. Son yarım yüzyılda göç olgusunda yaşanan en önemli değişimlerden birisi kadının göçünün artmasıdır. Kadınlar göç sürecinden en çok etkilenen riskli gruplar arasında yer almaktadır. Göç ile ilgili gerçekleştirilmiş çalışmalarda, göçmenlerin zorlayıcı yaşam deneyimleri ve çözümlenememiş çatışmaları nedeniyle gerek ruhsal gerekse de sosyal boyutta birtakım sorunlarının olduğu görülmektedir. Türkiye’nin bir bölgesinde göçmen kadınlarla yapılan çalışmada, kadınların çoğunluğunun maddi imkansızlıklardan, yaşadıkları korku ve kaygıdan, göç ettikleri bölgeyi iyi bilmemelerinden dolayı evlerinden çıkmamayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Mersin’de yapılan başka bir çalışmada, göç ederek gelen kadınların ailelerinde aile içi iletişim, uygun duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterebilme ve ailenin genel işlevlerinde sorunlar yaşandığı belirlenmiştir. İzmir’de göç eden ve etmeyen kadınların sağlığı geliştirme davranışlarını değerlendirmek amacıyla yapılan bir çalışmada, göç eden kadınların stresle baş etme ölçek puanlarının düşük olduğu belirlenmiştir. Göç, kadın yaşamının bütününü etkileyen bir yaşamsal kriz olduğundan, kadının normatif bir süreci olan doğum sonu dönemde de sağlık riskini artıracaktır. Konstipasyon ve uterus involüsyonundan kaynaklanan ağrıların ortaya çıkması gibi doğumdan sonra ortaya çıkan küçük problemler, maternal refahı azaltmada daha büyük sonuçlar ortaya çıkartabilmektedir. Birçok çalışma, göç eden kadınların gebelik sırasında ve doğum sonrası dönemde komplikasyon riski taşıdıklarını bildirmektedir. Göç eden veya etnik bir azınlığa mensup olmak, perinatal enfeksiyon sıklığı, perinatal ve bebek ölümlerinde artış, anne ölümlerinde artış, preterm sayısının çok olması ve düşük doğum ağırlıklı çocukların olması ile ilişkilidir. Göç eden kadınlar, spesifik psikososyal belirleyicilerin etkileşimi nedeniyle (örneğin, zorunlu göç ve psikolojik etkileri, mülteci ve sığınmacılarla ilişkili genelleşmiş güvensizlik, insanlık dışı kalma gibi) depresyon, şizofreni ve post travmatik stres de dahil olmak üzere birçok riskle karşı karşıya kalmaktadır. Doğum sonrası depresyon sıklığı, annenin sosyal ağı (ör. Aile ve arkadaşlar) ve sosyal destek zayıf olduğunda daha fazla gözükmektedir. İzole edilmiş, yerlerinden edilmiş kadınlar bu duruma karşı daha savunmasızdır. Amaç: Bu derleme postpartum dönemde göçün kadın ruh sağlığına etkilerini incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma, Pubmed, Cochrane, Science Direct arama motorlarında kadın, göç, postpartum dönem, ruh sağlığı anahtar kelimeleri taranarak tam metnine ulaşılan makalelerden derlenmiştir. Sonuç: Günümüzde göçmen kadınların nüfus oranı giderek artmaktadır. Fakat bu durum, göç edilen toplumsal çevredeki farklı yaşam biçimleri, ekonomik ve çalışma alanlarındaki zor koşullar, dil engeli ve beraberinde gelen uyum sorunları özellikle postpartum gibi kadınların hassas dönemlerinde ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Göç etmiş, farklı kültürel gruplara sahip bu kadınların ruh sağlığını koruyup geliştirmek için bu grupların öncelikli riskli gruplar olarak ele alınması, gereksinim duyulan alanlarına yönelik çok yönlü girişimlerin başlatılması gerekmektedir. Göçmen kadınların yaşadıkları sosyoekonomik zorluklar onların sağlık hizmeti ve psikiyatrik hizmetlerden daha az yararlanmalarına neden olmaktadır. Bu kadınların ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesi için yaşam şekilleri, karşılaştıkları zorluklar ve baş etme düzeylerinin toplum ruh sağlığında çalışan sağlık profesyonelleri tarafından değerlendirilmesi önemlidir. Sosyal ve psikolojik açıdan desteklenen kadınların var olan sorunlarla daha etkin baş edebileceği, yeni sorun alanlarının ortaya çıkmasının engelleneceği ve dolayısıyla içinde yaşadıkları topluma psikososyal olarak daha fazla uyum göstereceği düşünülmektedir. Sonuç olarak göçmen kadınların postpartum dönemde ruh sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik çok yönlü ve çok aşamalı girişimlerin etkili olacağı ortadır.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Göç, Postpartum dönem, Ruh Sağlığı


 


Keywords: