2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Yıl:2017  Sayı: 2  Alan: Kongre

Murat KORKMAZ, Ali Murat KIRIK, Ali Serdar YÜCEL, Selvinaz SAÇAN
KAMU VE STK’LAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YAYGIN EĞİTİM FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİLERİN FARKLİ İSTATİSTİK ANALİZİ
 
Yaygın eğitim ve faaliyetleri özellikle kamu ve özel kurumlar açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle farklı birçok açıdan eğitim programları düzenlenmekte ve bu programlar aktif olarak işletilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin alan veya yaptıkları işin nevine göre eğitim kalitesinin artırılması amacıyla çok sayıda kurslar düzenlenmekte ve bu kurslara katılım sayısının artması adına üniversitelerde programlara dahil edilmektedir. Aynı şekilde üniversiteler bünyesinde de açılan çok sayıda farklı eğitim programları ve kurslar bulunmaktadır. Yapılan bu faaliyetlerin tamamı yağın ve sürekli eğitimin devamlılığının sağlanarak bireylerin bilgi kalitesi ile eğitim kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Gelişmiş dünya ülkelerine bakıldığında eğitimim sürekliliği amaçlanmakta ve hedefler belirlenmektedir. Belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi adına da değişik birçok farklı programlar hazırlanarak katılımcıların iştiraki sağlanmaktadır. Yapılan ve gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin gerçekte hedeflenen amacı ise toplumsal açıdan daha nitelikli bireylerin iş ve görevleri dikkate alınarak en nitelikli iş hacminin yaratılmasıdır. Amaç: Bu araştırmanın amacı bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlar, üniversite, belediye, konfederasyon, sendika, vakıf ve derneklerin düzenlediği eğitim faaliyetlerinin toplumsal etkisini belirlemektir. Kapsam: Araştırmada 2014-2016 yılları arasındaki, Yaygın Eğitim Faaliyetleri Araştırması verileri baz alınmıştır. Yöntem: Elde edilen veriler, Eviews ve SPSS 18 paket programları ile analiz edilmiştir. Birden fazla kurum ve yıl bulunması sebebiyle panel veri analizinden faydalanılmıştır. Analiz kapsamında frekans tabloları, regresyon, Anova, Median testi, Kruskal Wallis ve Jonckheere-Terpstra testleri yapılmıştır. Araştırma Sorusu: Bu araştırma farklı kurumların düzenlediği eğitim faaliyetlerinin, eğitim tipine, kuruma, öğretici sayısına ve yıla göre bir farklık olduğunu iddia etmektedir. Buna ilişkin hipotezler aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. Sonuç: Kurs sayısı, bitiren sayısı, eğitici sayısı, kurslar ve özel dersler, seminerler ve iş başında rehberli temel eğitim değişkenleri kurum türüne göre farklılaşmaktadır. Eğitim değişkenleri yıla göre farklılık göstermemektedir. Bitiren sayısı, eğitici sayısı, Bakanlık ve bağlı kurum/kuruluş, Üniversite, Belediye, Konfederasyon veya sendika, Vakıf, Dernek, Kurslar ve özel dersler, Seminerler, İşbaşında rehberli temel eğitim değişkenleri eğitim alanına göre farklılaşmaktadır. Yıl değişkenin eğitim veren kurumlar üzerinde herhangi bir farklılık yaratmadığı belirlenmiştir. Kurs sayısı bir birim arttığında, kursu bitiren sayısı 76 birim artmaktadır. Eğitici sayısı bir birim arttığında, kursu bitiren sayısı 27 birim artmaktadır. Kurs sayısı bir birim arttığında, kurs ve özel derslerin sayısı 51birim artmaktadır. Seminerlerin sayısı bir birim arttığında, kurs ve özel derslerin sayısı 2 birim artmaktadır. Rehberli eğitim sayısı bir birim arttığında, kurs ve özel derslerin sayısı 10 birim artmaktadır. Bakanlık kurslarının sayısı bir birim arttığında, bitirenlerin sayısı 93 birim artmaktadır. Üniversite kurslarının sayısı bir birim arttığında, bitirenlerin sayısı 941 birim artmaktadır. Belediye kurslarının sayısı bir birim arttığında, bitirenlerin sayısı 140 birim artmaktadır. Sendika kurslarının sayısı bir birim arttığında, bitirenlerin sayısı 2700 birim artmaktadır. Vakıf kurslarının sayısı bir birim arttığında, bitirenlerin sayısı 455 birim artmaktadır. Dernek kurslarının sayısı bir birim arttığında, bitirenlerin sayısı 2983 birim artmaktadır. Eğitici sayısı bir birim arttığında, kursların sayısı 18 birim artmaktadır. Eğitici sayısı bir birim arttığında, seminerlerin sayısı 9 birim artmaktadır. Eğitici sayısı bir birim arttığında, rehberli eğitimlerin sayısı 1 birim artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Kamu, Kurum, STK, Faaliyet, Üniversite


 


Keywords: