BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif BALKAN, Aygul BABAYEVA, Gamze KARIMAN, Gülçin OKTAN, Pakize İLHAN, Refika GENÇ KOYUCU
15-49 YAŞ ARASI KADINLARIN VAJİNAL DUŞ SIKLIĞI VE OLASI ETKİ VE SONUÇLARININ BELİRLENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
 
Amaç: Bu çalışma Türkiye’deki 15-49 yaş aralığındaki kadınların vajinal duş sıklığını belirlemek ve vajinal duşun olası etki ve sonuçlarını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gereç ve yöntem: Bu tanımlayıcı ve kesitsel çalışma, Şubat 2022-Mayıs 2022 tarihleri arasında online platformda erişilebilen ve dahil edilme kriterlerini karşılayan 311 kadın katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama amacıyla kadınların sosyo-demografik öyküleri ve vajinal duşa ilişkin bilgilerini içeren, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulmuş anket formu kullanılmıştır. Veriler istatistik paket programına aktarılarak p<0.05 anlamlılık düzeyinde analiz edilmiştir. Çalışma online ortamda yürütüldüğünden kurum onayı gerektirmemiş, araştırmacıların bağlı olduğu kurumun İnsan Araştırmaları Etik Kurulu'ndan etik kurul onayı alınmıştır. Bulgular: Katılımcıların %16,4’ünün vajinal duş yaptığı belirlenmiştir. %35,4’i vajinal duşu ilk internet/sosyal medyadan duyduğunu belirtirken, kadınların %50,92’unun haftalık olarak vajinal duş uygulaması yaptığı belirlenmiştir. Katılımcıların %61,1’i vajinal duşun yarar sağlayıp sağlamadığı hakkında bir fikrinin olmadığını, %42,4’i vajinal duş uygulamasının sağlığa etkileri üzerine hiç bilgi almadıklarını belirtmiştir. Sonuç: Kadınların büyük çoğunluğu vajinal duş uygulamıyor olsa da kadınların vajinal duşa ilişkin bilgilerinin sınırlı olduğu saptanmıştır. Kadın sağlığı üzerine olumsuz pek çok etkisi bulunan vajinal duşa ilişkin kadınların bilgi düzeyinin artırılması oldukça önemlidir. Bu kapsamda sağlık personellerinin kadınlara yönelik eğitim ve danışmanlık programlarında vajinal duşa ilişkin bilinen yanlışlara ve vajinal duşun genel sağlık/üreme sağlığı üzerindeki etkilerine değinmeleri önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vajinal Duş, Vajina, Kadın Sağlığı, Türkiye 


Keywords: