BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Çiğdem Müge HAYLI, Dilek DEMİR KÖSEM, Mehmet Zeki Avcı
8-14 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLARIN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 
Fiziksel aktivite, çocukların gelişimine özel bir önem vererek çocukların sağlıklı gelişimine katkıda bulunur. Bu çalışmanın amacı, 8-14 yaş arası çocukların fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesi ve sosyodemografik (yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve sınıf durumu) özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Araştırma için gerekli veriler 21 Mayıs 2022 ile 03 Temmuz 2022 tarihleri arasında online olarak toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 8-14 yaş arası çocuklar oluşturmaktadır. Veri toplamada, aile rızası olan, gönüllü olarak katılan ve kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 8-14 yaş arası 250 çocuktan çevrimiçi anket yöntemi, sosyodemografik veri toplama formu ve çocuk fiziksel aktivite anketi (CPAQ) kullanılmıştır. Olasılıksız örnekleme yöntemleri. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analiz sürecinde SPSS 26.0 veri analiz programı, çocukların sosyodemografik özelliklerine göre fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesinde Mann-Whitney U testleri, Kruskal-Wallis H testleri ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 8-14 yaş grubundaki çocukların fiziksel aktivite düzeylerinin orta düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak çocukların ders dışı fiziksel aktivite düzeyleri düşük iken okuldaki fiziksel aktivite düzeyleri orta düzeyde bulunmuştur. Araştırma verilerine dayanarak, çocukların ders dışı fiziksel aktivite düzeylerinin okuldaki aktivite düzeylerinden oldukça düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmaya katılan çocukların orta düzeyde fiziksel aktivite yaptıkları belirlendi. Fiziksel aktivite düzeylerinin sosyodemografik özelliklere göre farklılık gösterdiği belirtilmiştir. 8-14 yaş arası çocuklara doğru beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivitenin önemi konusunda eğitim programları düzenlenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, düzey, aktivite, fiziksel aktivite 


Keywords: