BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Dilek DEMİR KÖSEM, Şenay DEMİR, Murat BEKTAŞ, İlknur BEKTAŞ, Çiğdem Müge HAYLI, Neşe ATAMAN BOR, Maaike KONİNG
ADOLESAN GIDA EBEVEYNLİK ANKETİ: EBEVEYN VE ADOLESAN VERSİYONUNUN TÜRKÇE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu çalışmada Adolesan Gıda Ebeveynlik Anketi: Ebeveyn ve Adolesan Versiyonunun İngilizceden Türkçeye uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma metodolojik tipte gerçekleştirilmiş olup, Haziran 2022-Eylül 2022 tarihleri arasında 12-16 yaş aralığındaki 337 adolesan ve ebeveyni ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, Çocuk ve Ebeveyn Bilgi Formu ve Adolesan Gıda Ebeveynlik Anketi ile toplanmıştır. Anketin psikometrik özelliklerini tespit etmek için kapsam geçerliği, yapı geçerliği, iç tutarlık güvenirliği ve madde analizi yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular: Adolesan Gıda Ebeveynlik Anketi 16 maddeden oluşmakta olup hem ebeveyn hem de adolesan versiyonu bulunmaktadır. Uygulanan açıklayıcı faktör analizi sonucuna göre beş faktörlü yapının ebeveyn versiyonu için toplam varyansın %50.45’ini ve adolesan versiyonu için toplam varyansın %63.31’ini açıkladığı belirlenmiştir. Ayrıca ebeveyn versiyonu için madde faktör yüklerinin 0.32 ile 0.71 arasında ve adolesan versiyonu için ise madde faktör yüklerinin 0.37-0.75 arasında değiştiği saptanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ebeveyn versiyonunun uyum iyiliği değerleri χ2/sd=2.030, RMSEA=0.055, GFI=0.94, CFI=0.95, IFI=0.95, RFI=0.87, NFI=0.90, TLI =0.93 ve adolesan versiyonunun ise χ2/sd=1.672, RMSEA=0.045, GFI=0.95, CFI=0.96, IFI=0.96, RFI=0.88, NFI=0.91, TLI=0.95 olarak hesaplanmıştır. Ebeveyn versiyonunun bütünü için cronbach alpha 0.86 olarak saptanmış olup, tüm alt boyutlarının cronbach alpha değerleri 0.60-0.84 arasında değiştiği belirlenmiştir. Adolesan versiyonunun bütünü için cronbach alpha 0.88 olarak belirlenmiş olup, tüm alt boyutlarının cronbach alpha değerleri 0.63-0.841 arasında değiştiği saptanmıştır. Sonuç: Araştırma sonucunda Adolesan Gıda Ebeveynlik Anketi: Ebeveyn ve Adolesan Versiyonunun Türk toplumuna özgü kullanılabilmek üzere geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir. ORCID NO: 0000-0001-9914-8299

Anahtar Kelimeler: Adolesan, Gıda Ebeveynliği Uygulamaları, Beslenme, Geçerlilik, Güvenirlik 


Keywords: