BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mine AKBEN, Mine GÖKDUMAN KELEŞ
ADOLESAN KIZLARDA JİNEKOLOJİK DEĞERLENDİRME VE YAKLAŞIMLAR
 
Adolesan dönem genç kızlarda, biyolojik ve hormonal değişimlerin yaşanması ile birlikte birçok jinekolojik problemi de ortaya çıkarmaktadır. Bu dönemde en çok dikkat edilmesi gereken durum, normal jinekolojik ve fizyolojik değişikliklerin bilinmesi ve hastalıkların ayırt edilebilmesidir. Adolesan dönem gelişimsel özellikleri ve bu döneme özgün sorunları, tanı ve tedavi yaklaşımları açısından büyük önem taşımaktadır. Adolesanlar, genel olarak sağlıklı olarak düşünülmekte jinekolojik olarak muayene ve özel sağlık hizmetlerine ihtiyacı olmayan bir grup olarak algılanmaktadır. Cinsel sağlık /üreme sağlığı ile ilgili hizmet alımları ise bilgi eksikliği, toplumsal baskı nedeniyle yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle çok sayıda adolesanın cinsel sağlık/üreme sağlığı ile ilgili sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamadığı düşünülmektedir. Üreme sağlığı ile ilgili bazı sorunlar, adolesanın kısa ve uzun dönemde sağlığının kötüye gitmesine sebep olmakta, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Adolesanların sağlık davranışlarının yeterli düzeyde olmaması riskli sağlık davranışlarının olması, koruyucu sağlık yaklaşımlarının kullanılmasını daha da önemli hale getirmektedir Sağlık birimlerine jinekolojik problemlerle başvuran adolesana yeterli zaman ayrılması, uygun anamnez, fizik muayene ve jinekolojik muayenenin yapılması üreme sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Adolesanlarda bilinmeyene karşı tepki olarak jinekolojik muayene çekinceleri olmaktadır. Bu nedenle adolesanlara genel sağlıklarıyla ve üreme sistemleriyle ilgili gerekli bilgiyi verme ve hastalık durumunda jinekolojik muayenesinin uygun şartlarda yapılarak erken tanı ve tedavinin sağlanmasında sağlık profesyonellerine önemli rol düşmektedir. Bu derlemenin amacı, adolesanların jinekolojik muayene gereksinimi, yaşanan sorunlar ve yaklaşımlar literatür ışığında tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler: Adolesan, Jinekolojik Muayene, Jinekolojik Yaklaşım 


Keywords: