BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

HACER KOBYA BULUT , BAHAR AKSOY, ELİF BULUT, UĞUR GÜL
ADÖLESANLARDA DUYGUSAL AÇLIK VE YEME FARKINDALIĞININ OBEZİTE İLE İLİŞKİSİ
 
AMAÇ; Bu çalışmada, adölesanlarda duygusal açlık ve yeme farkındalığının obezite ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. YÖNTEM; Erzurum Palandöken ilçesinde bulunan bir lisede öğrenim gören 320 öğrenci araştırmanın evrenini, çalışmayı kabul eden 243 öğrenci ise çalışma grubunu oluşturmuştur. Veriler 2019 yılı Şubat – Mart aylarında Tanıtıcı Bilgi Formu, Duygusal Yeme Ölçeği ve Yeme Farkındalığı Ölçeği (Yfö-30) kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 23,0 paket programı kullanılarak analiz edildi. BULGULAR; Araştırmaya katılan adölesanların % 63,4’ü erkek, 16.49± 1.11 yaş ortalamasına sahip olup ,%51,4’ü geç adölesan dönemindedir. BKİ ortalaması 25.46±5.06 olup %22,2 ‘i obezdir. Annelerin % 43,3’ünün, babaların ise %32,5’inin ilkokul mezunu, annelerin %89 ‘unun ev hanımı ve babaların ise %44’ün serbest meslek sahibi oldukları belirlenmiştir. Adölesanların, toplam duygusal yeme puan ortalaması 12,21± 7,68 ve yeme farkındalığı puan ortalaması ise 87,49± 16,8 bulunmuştur. Adölesanların yaş grupları ile BKİ, duygusal yeme ölçeği ve yeme farkındalığı toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05).BKİ göre obez adölesanların duygusal yeme ve yeme farkındalığı ölçeği toplam puanları arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı. Adölesanların duygusal yeme ve yeme farkındalığı ölçeğinden aldıkları puanlar ile BKİ arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. SONUÇLAR;Çalışma sonucunda bireylerin duygusal yeme durumu arttıkça yeme farkındalığının azalmakta ve BKİ artmaktadır. Duygusal yeme, obeziteyi etkileyen önemli bir faktördür.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Duygusal Açlık, Yeme Farkındalığı, Obezite 


Keywords: