BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşe ASLAN, Yeter DURGUN OZAN
AFETLERDE KADIN SAĞLIĞI SORUNLARI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
 
Giriş: Afet, insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak, halkı olumsuz etkileyen doğal, teknolojik veya insan kökenli olaylar olarak tanımlanmaktadır. Amaç: Afetlerde kadın sağlık sorunlarının neler olduğu ve afetlerde görev alan hemşirelerin sorunlara karşı gösterdiği yaklaşımları literatür doğrultusunda incelemektir. Gereç ve Yöntem: Literatür taraması Google Scholar, Pub-Med, Science Direct, Cochrane elektronik veri tabanlarında “afet, kadın sağlığı, hemşirelik,” anahtar kelimeleri kullanılarak taranmıştır. Bulgular: Yapılan çalışmalarda, afetlerin kadınların sağlığı üzerine fiziksel ve psikolojik olarak olumsuz etkileri olduğu belirlenmiştir. Kadınların fiziksel sağlık sorunları, erken gebelik kaybı, ölü doğum, erken doğum, perianal döküntüler, menstural sikluslarda bozulma ve idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Kadınlarda erkeklere kıyasla daha yüksek ölüm oranları, cinsel şiddet, yetersiz beslenme gibi sağlık sorunları görülmektedir. Afetlerden sonra kadınların psikolojik sağlığının da bozulduğu belirtilmektedir. Travma sonrası stres bozukluğu ve depresif belirtiler geliştirmektedir. Yapılan çalışmalarda hemşireler, risk değerlendirmesi, afet planlarının hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve güncellenmesi çalışmalarının tümünde yer aldıkları ve afet zararlarının azaltılmasında hayati bir önem taşıdıkları ortaya çıkmıştır. Ancak afet eğitimi ve psikolojik ilk yardım konusunda bilgi, beceri ve yeterliliklerinin arttırılmasıyla gerektiği de ortaya konmuştur. Sonuç: Kadınların biyolojik özellikleri ve toplumun kadınlara yüklediği sorumluluklar nedeniyle, afetlerden en çok etkilenen grup olduğu ve hemşirelerin afet ve acil durumlarda kadınların yaşadığı sorunlarını tespit ederek, çözüm üretebilmeleri gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Afet, Kadın Sağlığı, Hemşirelik 


Keywords: