BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rümeysa DAŞ, Fatoş BULUT ATEŞ
AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALAN VE KALMAYAN KADINLARIN EVLİLİK KURGULARININ İNCELENMESİ
 
Kadınların evlilik algılarını etkileyen en önemli etkenlerden birisi aile içi şiddettir. İki aşama olarak planlanan bu araştırmada da Çalışma 1’ in amacı aile içi şiddete maruz kalan kadınların evliliklerine dair sahip oldukları kişisel yapıları ortaya çıkarmak; Çalışma 2’ nin amacı ise aile içi şiddete maruz kalan ve kalmayan kadınların evlilik kurgularını incelemektir. Veri toplama aracı olarak Çalışma 1’de Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu, Çalışma 2’de ise Kişisel Bilgiler Formu, Şiddete Maruz Kalma Bilgi Formu ve Repertuar Ağı Formu kullanılmıştır. Çalışma 1’de “nitel çoklu durum”; çalışma 2’de ise “nicel çoklu durum” modeli uygulanmıştır. Çalışma 1 için aile içi şiddete maruz kalan 6 kadından, Çalışma 2 için ise aile içi şiddete maruz kalan 12, kalmayan 16 olmak üzere toplam 28 kadından veri toplanmıştır. Çalışma 1’de yapılan içerik analizine göre, aile içi şiddete maruz kalan kadınların evliliklerine dair kullandıkları kişisel yapılar sırasıyla: “etkili iletişim- çatışma/kavga”, “sakinlik-saldırganlık/tehdit”, “aşk/sevgi-sevgisizlik”, “maddi rahatlık-ekonomik sıkıntılar”, “mutluluk-mutsuzluk”, “eş desteğinin olması-eş desteğinin olmaması”, “ilgi-ilgisizlik”, “saygı-saygısızlık”, “köken aileden özerk olma-köken aileye bağımlı olma”, “güven-güvensizlik” dir. Çalışma 2’ de elde edilen bulgulara göre ise aile içi şiddete maruz kalan kadınlar, kendi evliliklerini olumsuz özellikler ile nitelendirmişlerdir. Aile içi şiddete maruz kalan kadınlar, kendi evlilikleri ile ideallerindeki ve örnek olarak gördükleri evliliklerin benzer ve farklı yönlerinin olduğunu belirtmişlerdir. Aile içi şiddet görmeyen kadınlar ise, kendi evlilikleri ile ideallerindeki, hayallerindeki ve örnek olarak gördükleri evliliklerin benzer özellikler içerdiğini belirtmişlerdir. Ayrıca aile içi şiddete maruz kalmayan kadınlar, güncel evliliklerini olumlu kişisel yapılar ile ilişkilendirmişlerdir. Bu araştırmadan elde edilen bulgulara göre aile içi şiddete maruz kalan kadınlar, evliliklerini bazı yönlerden olumlu bazı yönlerden olumsuz algılarken; aile içi şiddete maruz kalmayan kadınlar, evliliklerini olumlu olarak değerlendirmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Aile içi şiddet, kişisel yapı, element, repertuar ağı tekniği, evlilik kurgusu 


Keywords: