BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serap ÖZDEMİR, Erhan ELMAOĞLU
AİLENİN ÇOCUKLARDAKİ OBEZİTE RİSKİ DAVRANIŞLARININ AİLE İÇİ ŞİDDET FARKINDALIĞI VE AİLE UYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Amaç: Çocuklardaki obezite riski davranışlarının aile içi şiddet farkındalığına ve aile uyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Kesitsel, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte yapılmış bir araştırmadır. Araştırmanın örnekleminin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir ilde yaşayan en az bir çocuğa sahip 130 ebeveyn oluşmuştur. Araştırmada; Anne, babalar ve çocuklara ilişkin sosyo-demografik özellikleri ve Aile Beslenme ve Fiziksel Aktivite (ABFA) ölçeği, Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeği ve Aile Uyumu Ölçeği kullanıldı. Bulgular: Çalışmada %53.1’nin çocuğunun erkek, katılanların %66.9’unun kadın, %23.8’inin annesinin eğitim durumunun ortaöğretim, %39.2’sinin babanın eğitim durumunun lisans ve üstü olduğu, annelerin %69.2’sinin çalışmadığı, %35.4’ünün babasının esnaf, %75.4’nün gelir durumunun orta ve %85.4’ünün çekirdek aile olduğu saptandı. Ebeveynlerin yaşı ortalaması 35.86±10.11, çocuk sayısı 2.68±1.50 olarak bulundu ABFA ölçeğinin toplam puanı ile aile uyum ölçeği, şiddet farkındalık ölçeğinin şiddeti kabullenme ve şiddeti normalleştirme alt boyutları arasında negatif yönde düşük ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki, şiddeti tanımla ve şiddeti sonuçlandırma alt boyutu toplam puan ortalaması ile arasında pozitif yönde düşük bir ilişki olduğu bulundu. Linear regresyon sonuçlarına göre aile içi şiddet farkındalığı ve aile uyumunun, aile beslenme ve fiziksel aktiviteyi %20 açıkladığı saptandı. Sonuç: Sonuç olarak; ailenin eğitim durumu, mesleği, gelir durumu gibi özelliklerin çocuklarda görülebilecek obezite riskli davranışlarını ve aile içi şiddeti etkileyebileceği ve bu durumların da aile uyumunu bozabileceği belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Aile, Çocuk, Obezite, Şiddet, Uyum. 


Keywords: