BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşe AKKUŞ, Hüsniye YÜCEL
AKUT GASTROENTERİT NEDENİ İLE BAŞVURAN VE ROTAVİRÜS POZİTİFLİĞİ SAPTANAN ÇOCUKLARIN VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Akut gastroenterit çocukluk çağında sık görülen bir hastalıktır. Dünya çapında ölüm nedenleri arasında 2. sıradadır. Bu çalışmada Rotavirus gastroenteriti(RVGE) nedeni ile ayaktan ve yatarak takip ve tedavi edilen olgular demografik, klinik ve laboratuvar tetkikleri ile irdelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH‘ye başvuran 1-24 ay arasındaki olgulardan akut gastroenterit olan ve dışkıda rotavirus(RV) antijeni bakılan olgular dâhil edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler, SPSS 17.0 paket programında yorumlanmıştır. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya RV antijen testi bakılan 5462 kişinin 6550 başvurusu dâhil edildi. Başvuruların 946 (%14,4) sı rota virüs pozitif, “530 (%56)u erkek, 416 (%44)sı kız” olduğu görüldü (p>0,05). RV(+)GE en çok ilkbahar mevsiminde (%32), RV(-)GE en çok yaz mevsiminde (%31), olduğu görüldü (p<0,05). RV(+)GE olguların yaş ortalaması 12,3±5,8 idi. RV(+)GE en çok yatış 7-12 aylık yaş grubunda idi (p>0,05). Tüm RV(+)GE olguların %14 ünün yatarak takip edildiği görüldü. RV(+)GE olgular ile RV(-)GE olguların yatırılarak tedavi edilmesi arasındaki fark anlamlı saptandı (p<0,05). RV(+)GE olguların pH, bikarbonat, CRP (nefelometrik), potasyum düzeyleri, WBC, lenfosit sayıları (p<0,05), PLT sayıları (p>0,05) RV(-)GE olgulara göre düşük bulundu. RV(+)GE olguların, RV(-)GE olgulara göre; CRP, türbidimetrik düzeyi (p>0,05), Hgb, hematokrit, BUN, kreatinin, ürik asit, AST, ALT düzeyleri ve nötrofil sayısı (p<0,05) yüksek idi. Sonuç: RV(+)GE’li olguların daha çok yatarak tedavi edildiği ve ilkbaharda sık görüldüğü; RV(+)GE saptanan olgularda pH, HCO3, WBC, lenfosit sayısı, potasyum değerlerinin düşük; BUN, kreatinin, ürik asit, AST, ALT hgb, hematokrit değerlerinin ve nötrofil sayısının yüksek olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Rotavirüs, Gastroenterit, Enfeksiyon, İki Yaşından Küçük Çocuklar 


Keywords: