BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tülin ÇATAKLI
AKUT İNFANTİL HEMORAJIK ÖDEM: OLGU SUNUMU
 
Akut infantil hemorajik ödem nedeni tam olarak bilinmeyen ancak çeşitli antijenik uyaranlara yanıt olarak gelişen immün aracılıklı lökositoklastik vaskülittir . Genelde süt çocukluğu hastalığıdır, 4-6 ayda daha sık görülür. Genellikle bir enfeksiyonu takiben ortaya çıkar. Sıklıkla yüz, kulak kepçesi, kol ve bacakta palpabl purpurik, birleşme eğilimi gösteren döküntüler görülür. Hastaliğin prognozu iyidir. Spesifik bir tedavisi yoktur. Bu yazıda, başvurusundan önceki dönemde üst solunum yolu enfeksiyonu öyküsü olan olan 16 aylık erkek hasta sunulmuştur; On altı aylık erkek hasta, yüzünde, kulak arkasında kollarında kollarında morluk ve şişlik yakınması çocuk polikliniğimize getirildi. Başvurusundan yaklaşık beş gün önce burun tıkanıklığı ,hafif ateş yakınması olmuş, ekzojen ilaç ve gıda alım kullanım öyküsü yoktu. Fizik muayenesinde genel durumu iyi; yüzde, kulak arkasında, bacaklarda ve kollarda sınırları belirgin, deriden kabarık, ekimotik yer purpurik, boyutları 1–3 cm arasında olan döküntüleri mevcttu. Diğer sistem muayene bulgularında patoloji saptanmadı. Laboratuvar incelemelerinde;hemogram normal periferik kan yaymasında ;lenfosit hakimiyeti vardı atipik hücre yoktu. Trombositler kümeliydi . ve aPTT: 27.4sn (26.5-40) PT: 12,0sn(11.5-15.5), PTZ(INR): 1,14, saptandı. Kan biokimya değerleri normaldi, Tam idrar incelemesinde stikle proteinüri saptanmazken, mikroskobisinde eritrosit ya da lökosit yoktu. Hastamız öykü, fizik muayene ve laboratuvar bulguları ile akut infantil hemorajik ödem tanısı aldı. Bir gün gözlemde tutulan hastaya semptomatik tedavi verildi. Ayaktan yakın izlem ile eve gönderilen olgumuzun onuncu günde döküntüleri tamamen solmuştu Bu olgu purpura ve ödem ile gelen olguların ayırıcı tanısını yaparken akut infantil hemorajik ödem düşünülmesi gerektiğini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Akut infantil hemorajik ödem, Lökositoklastik vaskülit, Süt çocuğu 


Keywords: