BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serçin TAŞAR, Ayşe Esra TAPÇI, Burcu Ceylan CURA YAYLA, Rukiye ÜNSAL SAÇ
ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU NEDENİYLE HASTANEYE YATAN ÇOCUKLARDA MULTİPLEX-PCR İLE SAPTANAN MİKROORGANİZMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
GİRİŞ: Alt solunum yolu enfeksiyonları, çocuklarda ciddi morbitide ve mortalite nedenlerinden biridir. Multiplex-PCR solunum epitelinde yerleşmiş mikroorganizmaların tespitinde kullanılan bir tetkiktir. Bu çalışmanın amacı, alt solunum yolu enfeksiyonu tanısında kullanılan multiplex-PCR ile saptanan etkenler ve bu etkenlerin klinik, radyolojik ve laboratuar bulguları ile ilişkisinin açıklanmasıdır. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamızda, SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi’nde Temmuz 2021-Temmuz 2022 tarihleri arasında yatan hastaların hastane bilgisayar kayıtları incelendi. Bu çalışmada klinik ve laboratuar bulgularının etken patojen türü üzerine olan ilişkisi ile aylara göre etken mikroorganizmanın dağılımı incelendi. Multiplex-PCR, nazofarengeal sürüntü alınarak çalışıldı. BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen toplam hasta sayısı 93’dü. Hastaların 58’i (%62,4) erkek, 35’i (%37,6) kız olup, yaş ortalaması 27,1±18,1 ay olarak saptandı. Çalışma grubunda 82 (%88,2) hastaya ait örnekte multiplex-PCR pozitif saptandı. Multiplex-PCR pozitif hastalarda en fazla saptanan etken %76,3 ile viral etkenler olup, en fazla saptanan virüs % 32,5 ile Respiratuar sinsityal virüs (RSV), ikinci sıklıkta % 28,6 ile Rhinovirüs enfeksiyonları oldu. Bakteriler ise %11,8 oranında saptanırken en fazla olan bakteri streptococcus Pneumoniae %13,9 ile birinci sırada bulundu. Akciğer grafisinde viral enfeksiyonların %60,6’sında konsolidasyon olmadığı, multiplex-PCR sonuçları ile arasında anlamlı bir ilişki olduğu gözlendi (p=0.037). Viral ve bakteriyal enfeksiyonların multiplex-PCR pozitifliği, hastaların %66’sında kasım ayında görülmüş olup, aylar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (p=0.028). SONUÇ: Çalışmamızda alt solunum yolu enfeksiyonlarında etken göstermede multiplex- PCR’ın yüksek oranda (%88,2) pozitif olduğu gösterildi. Viral etkenlerin erken dönemde saptanmasının, gereksiz antibiyotik kullanımını önleyebileceği vurgulandı.

Anahtar Kelimeler: Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu, Çocuk, Mikroorganizma 


Keywords: