BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Erbu YARCI
ANNE YAŞININ TERM YENİDOĞANDA MORBİDİTELER ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Kapsam ve Amaç: Son yıllarda adölesan ve ileri yaş gebeliklerin artması ile maternal ve neonatal morbiditeler açısından çalışmalar yürütülmekte ve farklı sonuçlar bildirilmektedir. Bu çalışmada, anne yaşına göre term yenidoğanların morbiditeler açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Retrospektif olarak yürütülen bu çalışmada 1 Ocak 2013 – 1 Ocak 2015 tarihleri arasında Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği’nde yatırılarak izlenen term yenidoğanlar incelendi. Hastaların maternal ve neonatal verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Anneler doğum sırasındaki yaşlarına göre; ≤18 yaş (adölesan, Grup 1), 20-34 yaş (Grup 2) ve ≥35 yaş (ileri yaş, Grup 3) olarak üç gruba ayrıldı. Gruplardaki hasta sayıları sırası ile; 71 (%4.7), 1252 (%82.7) ve 191 (%12.6) olmak üzere 1514 hasta çalışmaya dahil edildi. Gruplar karşılaştırıldığında; doğum ağırlığı, gestasyonel yaş, kord pH, 1. ve 5. Dakika Apgar skoru ve yatış süresi açısından gruplar arasında fark olmadığı(p>0.05) ancak doğum şekli açısından farklılık saptandı(p=0.001). Gestasyonel diyabet ileri yaş annelerde daha fazla saptanırken, preeklampsi ve hipotiroidi 19-34 yaş grubunda daha yüksek saptandı(p<0.05). Solunumsal morbiditeler, solumum desteği ihtiyacı, beslenme yetersizliği, makrozomi, hipernatremi, indirekt hiperbilirubinemi ve intravenöz sıvı gereksinimi açısından gruplar arasında fark saptanmadı(p>0.05). Buna karşın metabolik bozukluklar ve hipoglisemi açısından gruplar arasında fark saptandı(p<0.05). Sonuç: Antenatal ve neonatal bakımdaki gelişmeler, maternal ve neonatal morbidite ve mortalitenin önlenmesinde büyük katkı sağlamaktadır. İleri anne yaş grubunda gebelik komplikasyonları daha sık görülmektedir. İyi antenatal takip, ileri anne yaşı ve adölesan gebelik gibi risk faktörlerinin olası olumsuz etkilerini önlenmesini sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: anne yaşı, term, yenidoğan, morbidite 


Keywords: