BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şehnaz CEYLAN, Özlem GÖZÜN KAHRAMAN, Mücahit YUVACI
ANNELERİN BEBEKLERİNE TUVALET EĞİTİMİ VERİRKEN KULLANDIĞI YÖNTEM, TEKNİK VE MATERYALLERİN İNCELENMESİ
 
Tuvalet eğitimi çocuğun dışarıdan herhangi bir uyarıcıya ihtiyaç duymadan kendi başına tuvalet ihtiyacını giderebilmesi olarak tanımlanır. Tuvalet eğitimi için çocuğun olgunlaşma düzeyine ulaşmış olması gerekir. Çocuk kadar anne ve babanın da tuvalet eğitimi vermeye hazırlıklı olması gerekir. Bu süreçte, anne ve baba sabırlı olması, çocuğu tuvalet eğitimine teşvik edici yönde hareket etmesi önemlidir. Özellikle, çocuğu cezalandırıcı tutumlardan kaçınması gerekmektedir. Bu dönemde uygulanan baskıcı tutumlar ilerde çocukta uzun süreli problemlere neden olabilir. Tuvalet eğitiminde sergilenen tutumlar kadar kullanılan yöntem, teknik ve materyallerde önemlidir. Bu çalışma çocuklarına tuvalet eğitimi vermiş ve vermekte olan annelerin tuvalet eğitiminde kullandıkları yöntem, teknik ve materyalleri incelemek amacıyla nitel bir çalışma olup görüşme tekniği ile yapılmıştır. Araştırma Karabük ili ve Safranbolu ilçesinde yaşamakta olan çocuğuna tuvalet eğitimi vermiş ve vermekte olan anneler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu farklı yaş, meslek ve öğrenim grubundan oluşan 30 anne oluşturmaktadır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan görüşme formu ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Ön araştırma olarak 3 anne ile görüşülmüştür. Araştırma verilerine göre annelerin yaşlarına, öğrenim durumlarına, aile yapılarına göre tuvalet eğitiminde kullandıkları yöntem, teknik, materyal farklılık göstermiştir. Annelerin büyük çoğunluğu tuvalet eğitiminde en çok kullanılan araç-gereç olarak lazımlığı belirtmiştir. Annelerden tuvalet eğitimiyle ilgili tavsiye istendiğinde en çok üzerinde durulan konu sabır olmuştur. Çalışma sonunda her annenin ve çocuğun tuvalet eğitimine ilişkin bir öyküsü olduğu ortaya çıkmıştır. Örneklem grubunun küçüklüğü sonuçların genellenmesini engellemektedir. Daha genellenebilir sonuçlara varılması için benzer çalışmaların daha büyük örneklem ile yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tuvalet Eğitimi, Yöntem, Anne 


Keywords: