BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Büşra YOLCU, Esma DEMİREZEN
ANNELERİN ÇOCUKLUK ÇAĞI ATEŞ YÖNETİMİNDE BİLGİ TUTUM VE YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ
 
Yüksek ateş çocukluk çağında acile başvuru nedenleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bu süreçte annenin bilgi, tutumu ve yaklaşımı süreci etkin yönetebilme açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı 0-6 yaş arasında çocuğu olan annelerin çocukluk çağı ateş yönetimindeki bilgi, tutum ve yaklaşımlarını incelemektir. Tanımlayıcı ilişki arayıcı, kesitsel nitelikteki çalışma İstanbul’ da bulunan bir hastanede, toplam 377 anne ile gerçekleştirilmiştir. Veriler yüz yüze görüşme yöntemi ile araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan Anket Formu, Ebeveyn Ateş Yönetimi Ölçeği (PFMS) ve Ateş Yönetimi Yaklaşımı Ölçeği- Anne ile alınmıştır. Çalışma grubu yaş ortalaması 29,62, ilkokul mezunu (%26,8), evli (%98,7), çekirdek aile yapısına sahip (%84,4), 23,48 yaşında anne olmuş ve 2,06 çocuğu olan annelerden oluşmaktadır. PFMS puan ortalaması 34,40, Ateş yaklaşım ölçeği puan ortalaması 22,52 olarak belirlenirken, annelerin %64,7’sinin ateş yönetiminde işlevsel yaklaşım içinde oldukları belirlenmiştir. Anneye ilişkin özellikler PFMS, ateş yönetimi yaklaşımında gruplar arasında benzer dağılım gösterirken, annelerin ateş yönetimindeki yaklaşımlarına göre ebeveyn ateş yönetimi ortalamaları, gruplar arasında farklı bulunmuştur (p<0,05). İşlevsel tutum içerisinde olan annelerin ateş yönetimi puan ortalaması anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Çalışma bulguları ebelerin birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında, annelere çocukluk çağı döneminde ateş yönetimi konusunda eğitim ve danışmanlık uygulamalarının önemini göstermektedir. Bu sayede annelerin ateş yönetimini daha etkin yürütmesi, kaygılarının azaltılması, çocuğa işlevsel bakım vermelerine katkı sağlanacağı, ev ortamında ateş yönetiminin arttırılması ile birlikte hastanın acil servislerine başvurularında azaltılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ateş, Ebe, Ateş Yönetimi, Çocuk, Kaygı 


Keywords: