BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşegül ŞİMŞEK, Rukiye ELMA, Beyzanur BALTA, Cansu ÖZCAN, Hacer ÇÜTÇÜ, Gizem YILDIZ, Refika GENÇ KOYUCU
ANNELERİN SÜT ANNELİK VE ANNE SÜTÜ BANKACILIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Amaç: Anne sütü bankacılığı birçok ülkede giderek yaygınlaşmaktadır. Buna rağmen Türkiye'de geleneksel ve dini inançlar gibi nedenlerle halen tartışmalı bir konudur. Bu çalışmada annelerin süt annelik ve anne sütü bankacılığına ilişkin bilgileri ve bakış açılarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Gereç ve yöntem: Bu çalışma, tanımlayıcı ve kesitsel olarak Ocak-Haziran 2022 tarihleri arasında yapıldı. Veriler literatür doğrultusunda oluşturulan sosyodemografik bilgi formu, süt anneliğe ve anne sütü bankacılığına ilişkin bilgi formu aracılığı ile toplandı. Çalışmada yüz yüze görüşme tekniği ve soru cevap yöntemi kullanıldı. Toplanan veriler bilgisayar programında analiz edildi. Anlamlılık p<0,05 olarak kabul edildi. Bulgular: Çalışma ortalama yaşları 27 yaş olan 295 kadın ile tamamlandı. Kadınların %90,2’sinin daha önce süt annelik yapmadığı, %46,8’inin tek çocukları olduğu, %68,5’inin yenidoğan döneminde olduğu saptandı. Bebeklerin %88,1’inin anne sütü aldığı saptandı. Kadınların %67,5 süt anneliğin dini sorun yaratmadığını, yarısından fazlasının süt bankacılığını isteyip, bankalara süt bağışlamak istedikleri belirlendi. Sonuç: Türkiye’de kadınlar bebeklerinin anne sütü almasını istemekte olup, ilk tercihlerinin kendi sütlerinin olduğu, sütlerinin yetmediği durumda ise süt anne veya anne sütü bankalarına başvurabilecekleri sonucuna varıldı. Ülkemizde de diğer ülkelerde olduğu gibi bebeklerin sağlıklı olması için anne sütüne ihtiyaç duyulduğu, anne sütünün temiz ve güvenilir olduğu sürece bankalardan da alınabileceği konusunda ailelerin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anne Sütü, Anne Sütü Bankacılığı, Donör Süt, Süt Annelik 


Keywords: