BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülçin NACAR, Fatma KESKİN TÖRE
ANNENİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, HİJYENİK ALIŞKANLIKLARI VE BEBEĞİ BESLEME ÖZELLİKLERİNİN BEBEĞİN BOY VE KİLOSU ÜZERİNE ETKİSİ: BİR İZLEM ÇALIŞMASI
 
Öz: Araştırma, annenin sosyo-demografik özellikleri, hijyenik alışkanlıkları ve bebeği besleme özelliklerinin bebeğin boy ve kilosu üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Ağustos 2022 - Ekim 2022 tarihleri arasında izlem çalışması olarak Türkiye’ nin doğusunda bulunan bir kamu hastanesinin lohusa servisinde yürütülmüştür. Araştırma doğum sonu 132 anne ile yapılmıştır. Doğum sonu hastanedeki ilk karşılaşmada araştırmaya katılmayı kabul eden annelerin telefon numaraları alınarak 10. günde ve 1. ayda iki izlem yapılmıştır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan katılımcı bilgi formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiklerin (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma), t testi, Mann Whitney U Testi, One-Way ANOVA testi ve Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Annenin eğitim durumu ile doğum sonu 1.ayda bebeğin boyu arasında anlamlı ilişki bulunmaz iken (p>0.05), bebeğin kilosu arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Annenin gündüz bebeği emzirme sıklığı ve bebeğin banyosunda kullanılan ürün ile doğum sonu 1. ayda bebeğin kilosu arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenmiştir (p<0.05). Bebeğin bakımında ıslak mendil kullanma ile doğum sonu 1. ayda bebeğin kilosu ve boyu arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). Araştırmada annenin eğitim durumunun, gündüz emzirme sıklığının ve bebeğin banyosunda kullanılan ürün çeşidinin bebeklerin doğum sonu 1. ayda kilosunu etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca bebek bakımında ıslak mendil kullanma durumunun doğum sonu 1. ayda bebeğin kilosu ve boyunu etkilediği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Besleme özellikleri, boy, hijyenik alışkanlıklar, kilo, sosyo-demografik özellikler 


Keywords: