BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nefise TANRIDAN OKÇU, Tuğba GÜRBÜZ
AŞIRI MENSTRÜAL KANAMA İLE HASTANEYE BAŞVURAN ADÖLESAN OLGULARIN DEĞERLENDIRILMESI
 
Düzensiz menstrüal kanama adölesanlarda hastaneye en yaygın jinekolojik başvuru nedenidir. Çalışmamızda aşırı menstrüal kanama ile başvuran adölesanlarda kanama etiyolojisinin ve hemotolojik hastalık sıklığının araştırılması planlandı. Ocak 2015-Aralık 2019 tarihleri arasında Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine aşırı menstrüal kanama (10 günden uzun süren, günlük dolu 4 ped üzeri, ≥80 mL kanaması olan) ile başvurup yatırılarak takip edilen 68 olgunun dosyaları retrospektif değerlendirildi. Hastaların ortalama yaşı 13.8±2.2 ve menarş yaşı 12.1±0.8 idi. Ortalama hemoglobin düzeyleri 10.8±2.6 gr/dL ve ferritin düzeyleri 12.29±18.5 ng/mL idi. Hastaların 48 (%70.5)’inde fizyolojik ovulatuar disfonksiyon, 5 (%7.3)’inde polikistik over sendromu mevcuttu. Hastaların %22’sinin (n=15) hematolojik testlerinde bozukluk saptandı. 7 (%10.29) hastada Tip 1 vWF veya düşük vWF hastalığı, 4 (%5.8) hastada trombosit fonksiyon bozukluğu, 3 (%4.4) hastada idiopatik trombositopenik purpura, 1 (%1.4) hastada pıhtılaşma faktör eksikliği mevcuttu. Hastaların 44 (%64.7)’ünde demir eksikliği anemisi saptandı ve 18 (%26.4)’ünde eritrosit replasmanı uygulandı. Menoraji adölesan yaş grubunda aneminin önemli nedenlerindendir. Menstrüal siklusun başlamasından sonraki birkaç yıl içinde oluşan menoraji genellikle anovülasyon, hipotalamo-hipofizer aksın olgunlaşmamasına sekonder gelişir. Literatürde aşırı menstrüal kanama ile başvuran adölesanlarda %10-62 hematolojik hastalık saptandığı bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda %22 hastada hematolojik hastalık saptanmıştır. Aşırı menstrüal kanama ile hastaneye başvurup yatırılarak takip edilmesi gereken adölesanlarda pediatrik hematoloji konsültasyonu ile birlikte hematolojik tetkiklerin ( tam kan sayımı, periferik yayma, demir seviyesi, ferritin, ABO kan grubu, protrombin zamanı, aktive parsiyel tromboplastin zamanı, kanama zamanı, pıhtılaşma zamanı, fibrinojen, vWF antijen, trombosit fonksiyon testleri ve pıhtılaşma faktör seviyeleri) değerlendirilmesi altta yatan hematolojik hastalık var ise tanı ve tedavide gecikilmemesini sağlayacağı için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Aşırı Menstrüal Kanama, Menoraji, Trombosit Hastalıkları, Von Willebrand Hastalığı 


Keywords: