BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat Levent DERELİ, Fahri Burçin FIRATLIGİL, Yıldız AKDAŞ REİS
ATONİK POSTPARTUM KANAMA RİSK FAKTÖRLERİ: SİSTEMATİK DERLEME
 
Amaç: Postpartum kanama (PPK), doğum sonrası anne ölümlerinin yaklaşık %20’sini oluşturmakta olup, tüm doğumlarda görülme olasılığı %1 ila 3 arasındadır. PPK’ a neden olan en önemli primer neden uterus atonisidir. Bu derleme ile amacımız, uterus atonisine neden olan risk faktörlerini ortaya koymaktır. Yöntem: Sistematik derlememizde PRISMA (Sistematik derleme ve meta-analizler için kılavuz) yönergelerine göre araştırma yapıldı. Yayınların araştırılması sürecinde “Postpartum hemorrhage’’ ‘’Postpartum kanama’’ ‘’Atony’’ ‘’Uterus atonisi’’ anahtar kelimeleri kullanılarak PubMed, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), Google Scholar ve EBSCO sağlık veri tabanlarında arama yapıldı. Veriler iki bağımsız araştırmacı tarafından toplandı. Makalelerin kalite değerlendirilmesi Türkçeye uyarlanmış STROBE kontrol listesi uygulanmak suretiyle tamamlandı. 1999-2022 yılları arasında 158 kayıt incelendi, farklı ülke ve ekollerce yapılmış dört adet makale çalışmamıza dahil edildi. Bulgular: Ruanda, Birleşik Devletler ve Fransa’da yapılan dört çalışma incelendi (Tablo.1). Çalışmalara baktığımızda uterin atoni için öne çıkan en önemli risk faktörleri; daha önce PPK öyküsü veya antenatal dönemde kanama öyküsü olarak görülmektedir. Diğer bir çalışmada ise magnezyum sülfat tedavisi almış özellikle hipertansif gebelerde doğum sonrası atoni riski artmış olarak saptanmıştır. Özellikle uterin distansiyona neden olan; çoğul gebelik, polihidramniyoz gibi etkenlerde genel olarak hastadan bağımsız risk faktörleri olarak ortaya çıkmaktadır. Yine ülkemizde ki gebelerin birçoğunda görülen anemi, özellikle hemoglobin (HG) değerinin 11 g/dL’in altında olduğu değerlerde yine bağımsız bir risk faktörü olarak öne çıkmaktadır. Sonuç: Sonuç olarak; uterus atonisine bağlı PPK için risk faktörlerinin, bu derleme ile incelemesi gelecekteki obstetrik bakımı yönlendirmeye yardımcı olacak kritik bilgiler sağlayacağı düşüncesindeyiz. Ancak, bu gözlemleri doğrulamak, ayrıca uterin atoniye neden olabilecek yeni risk faktörlerini ortaya koyabilmek için yeterli güce sahip, çok merkezli çalışmalara ve meta-analizlere ihtiyaç olduğunun kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Postpartum kanama, Risk faktörleri, Uterin atoni 


Keywords: