BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Asiye KARA, Ayşe KARAKOÇ
BEBEĞİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ'NDE YATAN ANNELERDE BEBEK KOKUSUNUN ANKSİYETE VE SÜT MİKTARINA ETKİSİ
 
Amaç: Bebeği Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatan annelerde bebek kokusun Anksiyete ve Süt Miktarına etkisini belirlemek amacı ile yapıldı. Yöntem: Bu çalışma deneysel bir araştırmadır. 01.02.2021- 31.12.2021 tarihleri arasında İstanbul’ da 2 eğitim araştırma hastanesinin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde (YYBÜ) bebeği yatan, kriterlere uygun, çalışmaya katılmayı gönüllü kabul eden anneler ile yapılmıştır. Veriler "Genel Bilgi Formu", "Durumluluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği", "Pospartum Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği" ve "Günlük Süt Miktarı Takip Formu" ile toplanmıştır. Deney grubu 28, kontrol grubu 30 anneden oluşmaktadır. Çalışma en az 3 gün en fazla 5 gün olacak şekilde yapılmıştır. Durumluluk kaygı ölçeği çalışma başında ve sonunda değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan annelerin yaş ortalaması deney grubunda 28.03±5.67, kontrol grubunda 28.91±5.16’dir. Bebeklerin gestasyon haftasının ortalaması deney grubunda 38.35±2.04, kontrol grubunda 39.16±1.48 olarak bulunmuştur. Durumluk Kaygı Ölçeği ortanca değerleri deney grubunda 43.00(öncesi), 39.00 (sonrası), kontrol grubunda 45.5 (öncesi), 38.5(sonrası) olarak bulunmuş olup gruplar arası anlamlı fark bulunmamıştır (p=0.86). Annelerin 1-3 gün arası sağılan süt miktar farkları ortanca değeri deney grubunda 130 ml, kontrol grubunda 72.50 ml olarak bulunmuştur. Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmasa da (p=0.057) deney grubu lehine görünmektedir. Ayrıca tüm gruplarda durum kaygı düzeyi ile süt miktarı ve emzirme öz-yeterliliği arasında negatif yönlü anlamlı korelasyon belirlenmiştir. Sonuçlar: Bebekleri YYBܒde yatan annelerde bebek kokusunun durum kaygı ve süt miktarına etkisi anlamlı düzeyde bulunmamıştır. Genel olarak annelerin anksiyete düzeyi azaldığında süt miktarları ve emzirme öz-yeterlikleri artmaktadır. (Bu çalışma Asiye Kara'nın Yüksek Lisans Tezinden üretilmiştir.) Anahtar Kelimeler: Bebek Kokusu, Anne Sütü, Süt Sağma, Anksiyete, Öz-yeterlilik

Anahtar Kelimeler: Bebek Kokusu, Anne Sütü, Süt Sağma, Anksiyete, Öz-yeterlilik 


Keywords: