BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Fatih HALATCI, Hacer DEMİRKÖSE, Mustafa Necmi İLHAN
BİR ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNE GİDEN SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUĞU OLAN AİLELERDE SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ İNCELENMESİ
 
Çocukluk çağında en sık görülen fiziksel rahatsızlıkdan biri Serebral Palsidir. Bu bireylerde karar alma durumu bakımverenler ve ailelerdir. Literatüre bakıldığında SP’li çocuğu olan ailelerin sağlıkokuryazarlılığı hakkında çalışma olmadığı görülmektedir. Amaç: Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine giden serebral palsili çocuğu olan ailelerinin sağlık okuryazarlık düzeyinin belirlemektir. Yöntem: Çalışmaya serebral palsili çocuğu olan 80 kişi katıldı. Çalışmaya katılanların sosyodemografik bilgileri alındı. Ailelere çocuklarının hastalığı hakkında ve kendi sağlık durumları ile ilgili sorular sorulup son olarak Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32(TSOY-32) uygulandı. Sonuçlar: Çalışmaya katılanların 60’ı kadın, 20’si erkekti. Çocukların cinsiyeti 37 kız 43 erkek şeklindeydi. Annelerin eğitim durumu: %1.3 okuma yazma bilmiyor, %27.5 ilkokul, %15 ortaokul, %33.8 lise, %22.5 yükseköğretim olarak bulundu. Annenin çalışma durumu %87.5 çalışmıyor, %12.5 çalışıyor ve babanın çalışma durumu %82.5 çalışıyor, %17.5 çalışmıyor şeklindeydi. Ailelerin sağlık okuryazarlık durumu %26,3 yetersiz, %40 sorunlu-sınırlı, %26,3 yeterli, %7,5 mükemmel olarak bulundu. Tartışma: Çalışmaya katılanların çoğunluğun kadın olması bize serebral palsili bireylerde bakım verenlerin genellikle anneler olduğunu düşündürdü. Annelerin eğitim durumların çoğunlukla üniversite düzeyinin altında olduğu gözlendi. Anne ve babanın çalışma durumlarına bakıldığında annelerin büyük çoğunluğun çalışmadığı gözlemlendi buda bakım verenlerin genelde anneler olduğu düşüncesini güçlendirdi. Ailelerin sağlık okuryazarlık düzeylerine bakıldığında çoğunluğun yeterli sağlık düzeyinde olmadığı gözlendi. Sağlık okuryazarlık düzeyinin sağlıkla ilgili durumlarda karar vermede etkili olduğunu düşünürsek bu ailelerin verilecek eğitim ve seminerlerle sağlık okuryazarlık düzeylerinin iyi hale getirilip hem kendi sağlık durumlarında hem de çocuklarına bakım vermede daha iyi duruma gelebilecekleri düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Serebral Palsi, Sağlık Okuryazarlığı, Sağlık Eğitimi, Halk Sağlığı 


Keywords: