BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burcu KÜÇÜKKAYA, Hatice KAHYAOĞLU SÜT
BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞUNDA GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİ OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİ
 
Amaç: Çalışmanın amacı, bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü eğitimci olan üniversite öğrencilerine verilen cinsel yolla bulaşan hastalıklar eğitiminin etkinliğini belirlemektir. Yöntem: Ön test son test, randomize kontrol gruplu deneysel tipte planlanan araştırma, bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü eğitimci olan üniversite öğrencilerinde yürütülmüş olup, çalışmaya eğitim grubu 84 ve kontrol grubu 84 olmak üzere 168 üniversite öğrenci dahil edilmiştir. Eğitim grubuna Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar eğitimi verilmiş olup kontrol grubuna eğitim verilmemiştir. Veriler, “Anket Formu” ve “Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Bilgi Testi (CYBH Bilgi Testi)” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik, Ki-Kare testi, Student T-Test ve Paired T-Test analiz yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 20.7±1.0 ve %61.3’ünün cinsiyeti kadındır. Eğitim ve kontrol grubu katılımcılarının %91.7’sinin cinsel sağlıkla ilgili eğitim almadığı ve bilgisinin olmadığı belirlenmiştir. Kontrol grubunun ise eğitim öncesi ve eğitimden sonraki 1. ve 4. hafta CYBH Bilgi Testi puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Eğitim öncesi eğitim grubunun CYBH Bilgi Testi puan ortalaması (11,9±10,4) ile kontrol grubunun (12.6±10.7) puan ortalaması arasında anlamlı fark saptanmamıştır (p=0.645). Eğitim grubunun eğitimden sonraki 1. Hafta (36,0±0,0) ve 4. Hafta (36,0±0,0) CYBH Bilgi Testi puan ortalamaları ile kontrol grubunun 1. Hafta (13.1±10.4) ve 4. hafta (13.2±10.4) CYBH Bilgi Testi puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0.001). Sonuç: Bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü olan üniversite öğrencilerine verilen CYBH eğitiminin, öğrencilerin bilgi düzeyi arttırmada önemli bir yaklaşım olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık, Eğitim, Öğrenci, Sivil Toplum Kuruluşu, Üniversite. 


Keywords: