BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatma ÇAKMAK ÇELİK
BİR YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İZLENEN GEÇ PRETERM YENİDOĞAN BEBEKLERDE MORBİDİTE VE MORTALİTE
 
Amaç: Geç preterm bebekler 34 ⁰⁄₇ hafta ile 36 ⁶⁄₇ gestasyonel haftalar arasında doğan bebeklerdir. Daha erken haftalarda doğan bebeklerden daha az riskli olmalarına rağmen zamanında doğan bebeklere göre artmış morbidite ve mortaliteye sahiptirler. Bu çalışmada hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen geç preterm bebeklerin maternal sorunları, morbidite ve mortalite oranlarının belirlenmesi amaçlandı. Method: Retrospektif olarak planlanan bu çalışma için 20/11/2016-20/09/2020 tarihleri arasında ünitemizde takip ettiğimiz 231 geç preterm bebeğin dosyaları geriye dönük incelendi. Bebeklerin gestasyon haftaları annenin son adet tarihi ve yeni Ballard testi kullanılarak değerlendirildi. Çalışma dönemi boyunca ünitemizde izlenen 231 bebekten 1’i konjenital diyafragma hernisi nedeniyle çalışma dışı bırakıldı. Çalışmanın analizi 230 bebek üzerinden yapıldı. Bebeklerin demografik özellikleri, solunum sorunları, metabolik sorunlar, polistemi, sepsis, konjenital kalp hastalığı, maternal sorunlar gibi veriler hasta dosyalarından kaydedildi. Çalışmada elde edilen bulguların istatistiksel analizleri SPSS 25 programı ile yapıldı. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 düzeyinde, %95’lik güven aralığında değerlendirildi. Çalışma için etik kurul onayı alındı (no:2020/3) Bulgular: Çalışma dönemi boyunca ünitemizde 661 hastadan 231(%34,9)’i geç preterm idi. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde izlenip çalışmaya dahil edilen 230 geç preterm bebekten 166 (%72,2) sı hastanemizde doğmuştu. Hastaların 129 (%56,1) u erkekti. 23 bebek spontan vajinal yol ile doğmuştu. Ortalama doğum ağırlığı 2532,11±540,391 gr idi. 34 0/7-34 6/7hafta arası 66 bebek, 35 0/7-35 6/7hafta arası 71 bebek, 36 0/7-36 6/7hafta arası 93 bebek vardı. Gebelik haftasına göre küçük 25 (%10,8), gebelik haftasına göre büyük bebek 14 (%6,1) idi. Kaybedilen 2 (%0,9) bebek perinatal asfiksi nedeniyle takip edilmişti. Ortalama anne yaşı 30,47±4,82 yıl idi. 66 bebek (%38,6) çoğul gebelik ürünü olup, bunların 62’si ikiz, 4’ü üçüz idi. IVF gebelik sıklığı 39(%17) idi. Maternal sorunlar; erken membran ruptürü 21 (%9,1), plasenta previa 5(%2,2), ablasyo plasenta 8(%3,5), preeklempsi 24(%10,4), gebelik kolestazı 7(%3),kronik hipertansiyon 9(%3,9), oligohidramniyoz 26(%11,3), polihidramniyoz 2(%0,9), Tip 1 diyabetes mellitus 5(%2,2), Tip 2 diyabetes mellitus 3(%1,3), gestasyonel diyabetes mellitus 27(%11,7) olarak tespit edildi. Hastaların %34,8(80)’ine antenatal steroid uygulanmıştı. Yenidoğanın geçici takipnesi en sık solunumsal sorun olup 166(%72,7) idi. Respiratuvar distress sendromu bebeklerin 18(%7,8)’inde, polisitemi 13(%5,6) bebekte, hipoglisemi 14(%6,1) bebekte, fototerapi gerektiren indirekt hiperbilirubinemi 10(%4,3) bebekte, vitamin D3 eksikliği 14(%6,1) bebekte, beslenme problemi 20(8,7) bebekte, kültür pozitif sepsis 5(%2,2) bebekte, klinik sepsis 24 (%10,4) bebekte vardı. Bebeklerin %22,6 (52)’sında doğumda resüsitasyon ihtiyacı gerekti. İzleminde entübasyon ihtiyacı olan bebek %29,1(67) idi. Konjenital kalp hastalığı; 12(%5,2) bebekte ASD, 10(%4,3) VSD, 1(%0,4) bebekte ASD ve VSD, 1 bebekte aort stenozu,1 bebekte aort koarktasyonu tespit edildi. Herhangi bir maternal sorun varlığı ve gebelik kolestazı 340/7-346/7 hafta arası bebeklerde daha büyük gebelik haftası olanlara göre yüksek ve istatistiksel olarak anlamlıydı [maternal sorun varlığı (p=0,009); gebelik kolestazı (p=0,012)]. Diğer, in-vitro fertilizasyon, preterm eylem, erken membran ruptürü, ablasyo plasenta, plasenta Previa, preeklempsi, oligohidramnioz gibi maternal sorunlar için gebelik haftası açışından fark yoktu (p>0,05). Haftalara göre karşılaştırıldığında bebeklerde yenidoğanın geçici takipnesi, respiratuvar distress sendromu, sepsis, polisitemi ve metabolik sorunlar açısından fark yoktu (p>0,05). Sonuç: Geç preterm bebeklerin term bebek gibi değerlendirilmesi bazı problemlerin gözden kaçmasına neden olabilir. Bu nedenle geç preterm yenidoğanlar solunumsal problemler başta olmak üzere yoğun bakım ihtiyacı açısından yakından izlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: yenidoğan, geç preterm, morbidite, mortalite, maternal sorunlar 


Keywords: