BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra ÜNAL, Cansu AĞRALI KÜÇÜK, İlksen ORHAN
ÇALIŞAN ANNELERDE İSTİHDAM SUÇLULUĞU VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu çalışma, çalışan annelerde istihdam suçluluğu ve psikolojik sağlamlığın değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu araştırma, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tiptedir. Araştırma sosyal medya gruplarından 483 çalışan anneye ulaşılarak toplanmış olup, toplanan veriler ile yapılan güç analizinde verilerin güvenirliği %99 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada veriler çevrimiçi bir anket bağlantısı aracılığıyla Tanıtıcı Bilgi Formu, Anne İstihdam Suçluluğu Ölçeği (MTDÖ), Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (KPSÖ) kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan çalışan annelerin yaş ortalaması 34,6 ± 5,49’dur. Geliri giderinden az olan grubun ve Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde yaşayan çalışan annelerin diğer bölgelere göre istihdam suçluluğunun daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Çalışan annelerde istihdam suçluluğu ile psikolojik sağlamlık arasında negatif yönlü orta düzeyde anlamlı bir korelasyon olduğu gözlenmiştir. Çocuk sayısı, evde yaşanılan kişiler, çalışmanın çocuğu etkileme durumu, çocukların bakımı ile ilgilenen kişi/kurum ve istihdam suçluluğu ölçeği puanının psikolojik sağlamlık için toplam varyansın %23.7’sini açıklamaktadır. Yaşanılan coğrafi bölgenin istihdam suçluluğunu etkilediği ve Güneydoğu ile İç Anadolu bölgesinde yaşayan annelerin, diğer bölgelerde yaşayan annelere göre istihdam suçluluğunun daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Sonuç: Bu çalışma sonuçlarına göre, çalışan annelerde hissedilen istihdam suçluluğun psikolojik sağlamlığı olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır. Bu doğrultuda sağlık profesyonellerinin, kadınların toplumsal cinsiyet algısı nedeniyle yaşadıkları istihdam suçluluğunun azaltılması yönünde girişimlerde bulunması oldukça önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çalışan Anne, İstihdam Suçluluğu, Psikolojik Sağlamlık 


Keywords: