BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İsmail BAK, Nesrin ÇOBANOĞLU
CEZA İNFAZ KURUMLARINDA AKILLI TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI VE E-DOKTOR UYGULAMASININ İNCELENMESİ: SİNCAN KADIN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ÖRNEĞİ
 
Türkiye’de, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce verilen süreli hapis cezaları ile güvenlik tedbirlerine ilişkin kararların infazı, suç türüne göre ceza infaz kurumlarında veya denetimli serbestlik müdürlüklerinde yerine getirilmektedir. Bu kurumları yürütme yetkisi, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adalet Bakanlığına bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Ceza infazının gerçekleştirildiği bu kurumlarda, bireyin ıslah edilmek suretiyle yeniden topluma kazandırılması, infazın temel politikaları arasındadır. Mahkûmları iyileştirme amacı güden politikaların başarısı, elde ettikleri yeni beceri ve tutumlar ile orantılı olarak ölçülmektedir. Bu çalışmanın amacı ceza infaz kurumlarındaki akıllı teknolojilerin kullanımı ve e doktor uygulamasının Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu özelinde incelenmesidir. Bu araştırma, ceza infaz kurumlarında akıllı teknolojilerin kullanılarak çağdaş infaz sistemine yeni bir imkân tanınmasının önemini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma dokümantasyon, literatür incelemesi ve görüntülü görüşme anket uygulamasına dayalı nitel bir araştırmadır. Araştırmada, Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kullanılan akıllı teknolojiler, multi-medya cihazı içerisinde yer alan görüntülü görüşme sisteminin mahkûmların ruh ve beden salığına yönelik tutumları üzerindeki etkisi ile e-doktor uygulamasıyla sağlık tedavilerinde sağlanan yeni imkânların, kamu maliyeti açısından kuruma olan katkısı incelenmiştir. Araştırmaya göre toplumda dezavantajlı gruplar arasında yer alan suçluların, ceza infazı sürecinde iyileştirme yöntemleri arasına ilk defa akıllı teknolojiler dâhil edilerek dijital dönüşüme ayak uyduran çağdaş infaz anlayışına uygun sistemler ceza infaz kurumlarında kullanılmaya başlandığı görülmüştür. Akıllı teknolojiler olarak nitelendirilen multi-medya cihazı içerisinde; sesli ve görüntülü görüşme, sayım, dilekçe, kantin sipariş ve online ödeme, kütüphane kitap talebi, e-mektup, e-doktor ve Bakanlık iletişim uygulamaları yer almaktadır. (Bu çalışma birinci yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. ORCID NO: 0000-0002-5187-1223, 0000-0001-5080-0987

Anahtar Kelimeler: Kadın Suçluluğu, Ceza İnfaz Kurumu, Sağlık, Akıllı Teknoloji, e-Doktor 


Keywords: