BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Feyza KURT, İlknur YILDIZ
ÇOCUK ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARININ HASTALIĞI HAKKINDA İNTERNETTEN BİLGİ ARAMA DURUMLARI
 
ÖZET Giriş: Hemen her alanda kullanılan internetin sağlık alanında kullanımı da giderek yaygınlaşmaktadır. Ebeveynler için de internet çocuklarının sağlığı hakkında önemli bir bilgi edinme kaynağı haline gelmiştir. Amaç: Bu araştırma çocuk acile başvuran ebeveynlerin çocuklarının hastalığı hakkında internetten bilgi arama durumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel tipteki araştırmaya bir devlet hastanesinin çocuk acil servisine başvuran, okuryazar olan, Türkçe bilen, iletişim sorunu olmayan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 490 ebeveyn katılmıştır. Gerekli izinler alındıktan sonra veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu ile toplanmış, SPSS 23.0 paket programında sayı, yüzde, ortalama ölçütleri ve ki kare testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan ebeveynlerin yaş ortalamaları 35.85± 7.48, %61‘ini anneler oluşturmaktadır. Ailedeki çocuk sayısı ortalaması 2.45±1.11 olup, aile tipinin %81.8’inde çekirdek aile olduğu, %46.7’sinde gelirin giderden az olduğu belirlenmiştir. Çocukların %30.8’inin ateş nedeniyle acil servise başvurduğu, ebeveynlerin %30.8’inin çocuğunun hastalığı hakkında acil servise başvurmadan önce internetten araştırma yaptığı belirlenmiştir. Ebeveynlerin %15.1’i tedavi yöntemlerini öğrenmek, %10.9’u hastalığı öğrenmek amacıyla internetten araştırma yaptığını ifade etmiştir. Anne ve babanın eğitim durumu, annenin çalışma durumu ve ailenin gelir düzeyi ile ebeveynlerin internetten araştırma yapma durumları arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Çocuk acile başvuran ebeveynlerin yaklaşık üçte biri acil servise başvurmadan önce genellikle tedavi yöntemlerini ve hastalığı öğrenmek amacıyla internetten araştırma yapmaktadır. Ebeveynlerin internetten öğrendikleri bilgi ve müdahaleleri uyguladıkları düşünüldüğünde doğru ve güvenilir bilgi kaynaklarına ulaşmaları son derece önemlidir. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarının sağlığı hakkında ki bilgileri ve bilgi kaynakları sağlık profesyonelleri tarafından değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Ebeveyn, Çocuk Acil, İnternet, Bilgi 


Keywords: