BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Çiğdem EREN DEĞER, Sevil ÖZCAN
ÇOCUK ÇEVRE SAĞLIĞI GÖSTERGELERİ, BÖCEK KAYNAKLI HASTALIKLAR: İZMİR, TORBALI İLÇESİ ÖRNEĞİ
 
Amaç: Böcek kaynaklı hastalıklar Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre Çocuk Çevre Sağlığı göstergeleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle çalışmamızda Torbalı Devlet Hastanesi’ne (TDH) 2016-2021 yılları arasında böcek ısırması/sokması nedeniyle başvuran 0-14 yaş arasındaki olguların incelemesi amaçlanmıştır. Yöntemler: Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. Gerekli etik kurul ve kurum izinleri alındıktan sonra Ocak 2016 - Eylül 2021 tarihleri arasında İzmir iline bağlı, Torbalı Devlet Hastanesi (TDH) Acil Servis ve Çocuk Polikliniği kayıtları incelenmiştir. İncelemede son altı yıla ait hastanede böcek ısırması/sokması tanısı konulan 0-14 yaş arasındaki vakalar çalışmaya dâhil edilmiştir. Bulgular: Toplam 1597 olgu saptanmıştır. Olguların %56.9’u (n:908) erkek, %43.1’i (n:689) kız çocuğuydu ve yaş ortalamaları 6.01±3.9 olarak saptanmıştır. En fazla böcek ısırması vaka kaydının %28.1 ile 2016 yılında, aylara bağlı vaka sayısı incelendiğinde incelenen beş yıllık periyotta %16 (n:256) ile Ağustos ayında gerçekleştiği görülmüştür. Olguların mevsime göre dağılımına baktığımızda en fazla başvuru, %44.6 (n:712) ile yaz mevsiminde, en düşük başvurunun ise %4.8 (n:77) ile kış mevsiminde olduğu görülmüştür. Isıran/sokan böcek türü açısından değerlendirdiğimizde veri kaydı bulunamamıştır. Sonuçlar: Elde edilen veriler değerlendirildiğinde özellikle yaz aylarında daha yoğun olmak üzere hastaneye yıllık ortalama 200 – 250 çocuğun böcek ısırması şikayeti ile geldiği söylenebilir. Özellikle 0-4 yaş arası çocukların daha fazla bu tür çevresel risklere maruz kaldığı ve gelen hastaların büyük çoğunluğunun ilçe merkezindeki mahallelerde yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çevre Sağlığı, Böcek Isırması, Çocuk Sağlığı 


Keywords: