BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşegül ULUTAŞ, Burcu COŞANAY, Oğuz EMRE
ÇOCUK GELİŞİMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL GELİŞİM VE CİNSEL EĞİTİM HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bireylerin çocukluk döneminden başlayarak duygusal, fiziksel, bilişsel, sosyal ve cinsel gelişim düzeylerini izleyerek, sahip oldukları biyolojik cinsiyet rollerini benimsemelerini, cinsiyet özellikleri ile karşı cinsiyetin özelliklerine dair bilgi düzeylerini arttırma ve farkındalık çalışmaları cinsel eğitimi kapsamaktadır (Tuzcuoğlu ve Tuzcuoğlu, 2004). Çocukluk döneminden itibaren eğitimin tüm kademelerinde verilmesi gereken cinsel eğitim sağlıklı bir cinsel gelişim dönemi geçirilmesi için gereken tüm bilgilerin kazandırılmasını hedeflemektedir (Güneş, 2016). Cinsel gelişimin hala tabu olarak görüldüğü günümüzde alan yazın tarandığında cinsel gelişim ve cinsel eğitim ile yapılan az sayıda çalışmaya rastlanırken, örneklemini çocukların gelişim sürecinde yol gösterici olan çocuk gelişimcilerin oluşturduğu bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu çalışma, lisansüstü eğitim alan çocuk gelişimcilerinin cinsel gelişim ve cinsel eğitim ile ilgili bilgi düzeyleri ve bu bilgi düzeylerini etkileyen bazı değişkenleri değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Çalışmanın evrenini çocuk gelişimi ile çocuk gelişimi ve eğitimi alanında lisansüstü eğitime devam eden öğrenciler oluşturmuştur. Bu çalışma, İnönü Üniversitesi çocuk gelişimi alanında 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde lisansüstü eğitimine devam eden 25 yüksek lisans, 12 doktora programı öğrencisi ile yürütülmüştür. Öğrencilere, cinsel gelişim ve cinsel eğitim ile alan yazın taranarak hazırlanan 25 soruluk “Cinsel Gelişim ve Cinsel Eğitim ile İlgili Bilgi Düzeyi Değerlendirme Anketi” ve araştırmacılar tarafından oluşturulan “Genel Bilgi Formu” uygulanmıştır. Elde edilen verilerin frekans ve yüzde değerleri SPSS 22.0 programıyla yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda lisansüstü öğrencilerin genel olarak cinsel gelişim ve cinsel eğitim ile ilgili bilgi düzeylerinin yeterli düzeyde olduğu belirlenmiş fakat lisans döneminde bu konularla ilgili ders alan öğrencilerin bilgi düzeylerinin anlamlı şekilde yükseklik gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Gelişimci, Cinsel Gelişim, Cinsel Eğitim 


Keywords: