BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Canan AYAŞLI, Dilek YILDIZ
ÇOCUK HEMŞİRELERİNİN TERAPÖTİK OYUNA İLİŞKİN BİLGİ VE UYGULAMALARI
 
Giriş: Çocuk gelişimi açısından ele alındığında oyun; çocuğun kendini ifade edebildiği, hiçbir dış baskı etkisinde kalmadan, hiç kimseden öğrenemeyeceği konuları kendi isteği ile deneyimleyerek öğrenmesini sağlayan fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimin temeli olan tüm etkinliklerdir. Çocuklar çeşitli sağlık sorunları nedeniyle hastalanabilirler ve tedavi sürecinde hastaneye yatabilirler. Terapötik oyun; çocuğun hastalık ve hastaneye yatmanın neden olduğu travmayı azaltan, yapılan işlemler ile ilgili duygularını ifade etmesini sağlayan, hastaneye uyum sürecini kolaylaştıran, baş etme yöntemleri geliştirmesini amaçlayan bir oyun tekniğidir. Çocuk hemşireleri çocuğun hastaneye uyumunu sağlaması, ağrısını azaltması, baş etme becerilerini geliştirmesi, duygularını ifade etmesi, korkularının giderilmesinde ‘’terapötik oyunu’’ kullanmalıdır. Amaç: Bu çalışmanın amacı, çocuk hemşirelerinin terapötik oyuna ilişkin bilgi ve uygulamalarını literatür çerçevesinde incelemektir. Yöntem: Bu çalışma, ‘’Google Akademik’’, ‘’Science Direkt’’, ‘’Pubmed’’, ‘’YökTez’’ veri tabanları aracılığıyla 2010-2020 yılları arasında yerli literatür taraması yapılarak hazırlanmıştır. Literatür taraması yapılırken ‘’terapötik oyun, çocuk hemşiresi, bilgi, uygulama, hastanede yatan çocuk’’ anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Bulgular: Literatür incelendiğinde çalışmalarda veriler çoğunlukla anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Çocuk hemşirelerinin terapötik oyunu; çocuğun anksiyetesini azaltmak ve rahatlatmak amacıyla uyguladıkları ve rutin uygulamalarda, cerrahi ve invaziv işlemler öncesi çocuğu hazırlamak için kullandıkları, en çok kan alma işlemi öncesi uyguladıkları bildirilmiştir. Hemşirelerin çoğunlukla medikal araçlar (steteskop, enjektör) ile tıbbi işlemi anlatma ve resim çizdirme yöntemlerini uyguladıkları belirtilmiştir. Terapötik oyunun işlem sırasında çocukların ağrı skorunu azalttığı, çocuk- hemşire iletişimini arttığı ve işlem sırasında çocukların işbirlikçi davranış gösterdikleri saptanmıştır. Sonuç: Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde hemşirelerin terapötik oyunun amacını ve çeşitlerini bildikleri ve çoğunlukla uyguladıkları saptanmış, hemşirelerin iş yükünün azaltılmasıyla yaygınlaştırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Terapötik oyun, Hemşire, Bilgi, Uygulama 


Keywords: