BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nicel YILDIZ SİLAHLI
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANLARININ ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINI RAPORLAMAYA KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Giriş: Çocuk istismarı ve ihmali yaygın bir sorundur. Çalışmada, klinikte karşılaşılan çocuk ihmal ve istismar vakalarının bildirilmesi konusunda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının tutum ve davranışlarının incelenmesi amaçlandı. Materyal ve Metod: Çalışmaya kartopu örneklem metodu ile ulaşılabilen çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları çalışmaya dahil edildi. Katılımcılar “Google Forms” üzerinden çevrimiçi olarak sosyodemografik veri formu ve “Sağlık Çalışanlarının Çocuk İstismarını Raporlamaya Karşı Tutumlarını Belirleme Ölçeği” ni cevapladı. İstatistiksel analiz SPSS programı (v. 22) ile yapıldı. p<0.05 seviyesi istatistiksel anlamlılık için eşik değeri kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya katılan 125 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının ortalama yaşı 40,7 idi. Katılımcıların %28 (n:35) kadın, %72 (n:90) erek idi. Ortalama mesleki deneyimleri 15.28 yıl idi. Katılımcıların %81,6’sı (n:102) evli, %73.6’sı (n:92) çocuk sahibi idi. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri deskriptif istatistik kullanarak özetlendi (Tablo 1). Katılımcıların 108’inin (86,4%) çocuk ihmal, istismar, çocuk koruma sistemleri alanında yapılandırılmış eğitime katılmadığı saptandı. Ölçek cevapları değerlendirildiğinde; Katılımcıların %41.6’sı bildirim raporunun ailenin çocuğa karşı davranışlarını daha kötü hale getireceği konusunda kararsız iken %32 katılımcının buna katıldığını belirtti. Katılımcıların %24, 8’i sağlık çalışanlarının ispatlanmamış bir çocuk istismarı olgusunu bildirmesi halinde başının derde gireceğini düşünüyordu. Katılımcıların %96.8çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili bir durum ile karşılaştığında bildirim yapacağını bildirirken %3.2 kararsız kaldı. Sonuç: Çocuk istismarı ve ihmali, çocukluk ve yetişkinlik döneminde yıkıcı fiziksel ve zihinsel etkilere sahiptir. Ülkemizde vakaların yasal bildirimi zorunludur. Bildirim yükümlülüğü ve yöntemi açık olsa da uygulamada zorlanan alanlar bulunmaktadır. Alanda hizmet içi eğitimler yapılması ve mevcut algoritmalara ilişkin bilgilendirmeler yapılması gerekmektedir. ORCID NO: 0000-0002-8327-8512

Anahtar Kelimeler: Çocuk İhmal ve İstismarı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Bildirim 


Keywords: