BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sadiye SERT, Rıfat BÜLBÜL
ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONU ETKENLERİNİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI VE DİRENÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
 
Amaç: İdrar yolu enfeksiyonları (İYE), çocukluk çağında en sık görülen ve potansiyel olarak ciddi bakteriyel enfeksiyonlardan biridir. İdrar yolu enfeksiyonu tanısı alan çocuklarda idrar kültürü sonuçlarına göre sık görülen etkenleri ve antibiyotik duyarlılık ve direnç durumlarını belirlemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışmada, Ocak 2017-Ağustos 2022 tarihleri arasında hastanemiz Çocuk Kliniği'ne başvuran çocuklardan alınan idrar izolatlarında etken maddeler ile antimikrobiyal duyarlılık ve direnç pozitifliği değerlendirildi. Bulgular: 239 (%34) erkek, 463 (%66) kız olmak üzere toplam 702 pozitif idrar kültürü saptandı. Kız: erkek oranı 1.93 idi. Hastaların ortanca yaşı 1,1 idi (çeyrekler arası aralık, 5,4). İdrar kültürlerinde en sık saptanan dört mikroorganizma sırasıyla Escherichia coli (%52,3), Klebsiella pneumoniae (%16,1), Enterococcus faecalis (%7,8) ve Proteus mirabilis (%6,4) idi. Escherichia coli (%9,7'ye karşı %42,6) ve Klebsiella pneumoniae (%8,3'e karşı %7,8) hem erkeklerde hem de kızlarda en yaygın iki üropatojendi. Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae ampisilin ve 3. kuşak sefalosporinlere karşı oldukça dirençli iken, aminoglikozidler, meropenem ve imipenem'e karşı oldukça hassastır. Sonuç: Çalışmamızda İYE'li çocuklarda en sık görülen üropatojen E.coli idi. E.coli'nin kızlarda erkeklere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu da bulundu. 5 yaş altı çocuklarda en sık görülen patojenler Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae idi. Çalışmamızda Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae'nin ampisilin ve 3. kuşak sefalosporinlere yüksek dirençli, aminoglikozidler, meropenem ve imipeneme ise yüksek duyarlı olduğunu gösterdik. Bölgemizde İYE olduğu düşünülen çocukların tedavisinde bu sonuçlar dikkate alınarak tedavinin düzenlenmesi gerektiğine inanıyoruz. ORCID NO: 0000-0002-1394-935X

Anahtar Kelimeler: antibiyotik direnci, çocuklar, Escherichia coli, idrar kültürü, idrar yolu enfeksiyonu 


Keywords: